Рисале-и Hyp: ТАБИҒАТ РИСАЛЕСІ
balancy
1.0 6.3mb
Бұл, он жетінші Сәуленің он алтыншы мақаласы болатын, бірақ маңызды-лығына орай "Жиырма үшінші Сәуле" атанды. "Табиғатқа" негізделген бұл трактат "сенімсіздіктің идеясын", демек, Құдайдан безген атеистік ұғымды түбірлей бекерге шығарып, көзін жоюда, күпірліктің ірге тасын тас-талқан етуде.

Bұl he zhetіnshі Sәulenің he altynshy maқalasy bolatyn, bіraқ maңyzdy lyғyna-Ori "Zhiyrma үshіnshі Sәule" Atanda. "Tabiғatқa" negіzdelgen bұl treatise "senіmsіzdіktің ideyasyn" demek, Құdaydan bezgen ateistіk ұғymdy tүbіrley bekerge shyғaryp, kөzіn zhoyuda, kүpіrlіktің іrge tasyn tas-talқan etude.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.0 - 4.4

...more ...less