Ертегі: Казахские сказки
SafeWayKZ
1.1 Varies with device
Сборник сказок на казахском языке для детей школьного возраста.

1. Ақ тышқан мен нәресте
2. Ай неге жалаңаш қалды
3. Ақыл, ғылым, бақыт
4. Ақылды етікші
5. Алтын балық
6. Батпан құйрық
7. Ғылманның өнері
8. Екі дос
9. Екі лақ
10. Жақсылық пен жамандық
11. Жеті өнерпаз
12. Қаңбақ шал
13. Қарт пен тапқыр жігіт
14. Қарттың ұлына өсиеті
15. Қасқыр мен кісі
16. Кім күшті
17. Қу түлкі
18. Өгіз
19. Өнеге
20. Патшаның қызы неге бақытсыз
21. Түлкі мен Бөдене
22. Түлкі мен ешкі
23. Үш ауыз ақыл сөз
24. Үш жетім
25. Ұр,тоқпақ!

Collection of fairy tales in the Kazakh language for children of school age.

1. Ak tyshқan changed nәreste
2. Ah bliss zhalaңash қaldy
3. Aқyl, Gylym, Bakyt
4. Aқyldy etіkshі
5. Altyn balyқ
6. Batpan құyryқ
7. Ғylmannyң oneri
8. Ekі dos
9. Ekі laқ
10. Zhaқsylyқ pen zhamandyқ
11. Zheti өnerpaz
12. Қaңbaқ shal
13. Қart pen tapқyr zhіgіt
14. Қarttyң ұlyna өsietі
15. Қasқyr changed kіsі
16. Kіm kүshtі
17. Қu tүlkі
18. Өgіz
19. Өnege
20. Patshanyң қyzy bliss baқytsyz
21. Tүlkі changed Bөdene
22. Tүlkі changed eshkі
23. Ush auyz aқyl soz
24. Ush zhetіm
25. Ұr, toқpaқ!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less