Lời Thề P1
Vu Thi Dung
1.0 Varies with device
Tổ Quốc là lá cờ mang chữ Quốc vương nước Việt, bay trong gió biển, là nơi anh em nhìn tới mà đứng thẳng, mà can trường, là dấu vết muôn đời của người Việt, là câu trả lời kiêu hãnh với thế giới, lá cờ còn, đảo còn, lá cờ màu máu, đi suốt ngàn năm, đi từ cương giới đất liền ra cương giới đảo, đến tay Đội Nhất và anh em, nhìn lá cờ tung bay như thấy vẹn nguyên và vĩnh hằng đất đai bờ cõi, rạng danh Tổ Quốc.
Trích: Tác phẩm "Lời Thề" - Cuốn tiểu thuyết văn học đầu tiên viết về chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam.

Nation's flag bearing the word Sultan Vietnamese water, flying in the wind, the sea, is where you look to the upright, but brave, the eternal traces of Vietnam, is the answer to the world with pride, flag there, the island also flag color of blood, going through thousands of years, as the world goes from the mainland to the island as gender, to hand the First Team and brothers, look flags flying as seen completely original and eternal land territory, honor the country.
Quote: Work "Pledge" - literary novel, first wrote about the sovereignty of Vietnam Hoang Sa.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less