Мағжан Жұмабаев
sazalem.com
1.3 Varies with device
МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВ

Поэзия әлемінде айрықша із қалдырған, өзіндік үлкен өнер, өрнек тудырған, терең сырға,ұшқыр қиялға толы өлең дүниесін кейінгіге аманат етіп қалдырған ақын — Мағжан Жұмабаевтың шығармалар жинағы.

MAҒZHAN ZHҰMABAEV

Poetry әlemіnde ayryқsha іz қaldyrғan, өzіndіk үlken өner, өrnek tudyrғan, tereң syrғa, ұshқyr қiyalғa toly өleң dүniesіn keyіngіge amanat etіp қaldyrғan aқyn - Maғzhan Zhұmabaevtyң shyғarmalar zhinaғy.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less