Мұқағали Мақатаев
sazalem.com
2.0 Varies with device
Мұқағали Мақатаев өлеңдер жинағы
Сборник стихотворений Мукагали Макатаева

Достар, табылған қате жайлы мағлұматтарды gmyrzamuratov@gmail.com поштасына жіберсеніздер. Қазақ әдебиетін бірге дамытайық ағайын.

Mұқaғali Maқataev өleңder zhinaғy
Collection of poems Mukagali Makataev

Dostar, tabylғan қate zhayly maғlұmattardy gmyrzamuratov@gmail.com poshtasyna zhіbersenіzder. Kazak әdebietіn bіrge damytayyқ aғayyn.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less