تراویح ده چلینج
Islamic Book
v1.0 Varies with device
برادران سَلَفی با جدا شدن از اهل سنت و جماعت در مورد مسئلۀ بیست رکعت تراویح، با اجماع و تواتُر و توارُث عملی اُمت محمدیه عَلیٰ صَاحِبهَا الصَّلوٰۃُ وَالسَّلامْ مخالفت کرده اند و عجب تر اینکه در مورد آنچه که مسلک عملی شان است حتی یک دلیل نیز ندارند. البته برادران سلفی در پیشروی مردم ساده ادعاهای بسیار می کنند و ما نیز این ده چلینج را به زبان ساده خدمت آنها و عامۀ مردم پیش نمودیم تا حقیقت ادعاهای برادران سلفی برای همگان آشکار و روشن شود.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less