Sinónimos do galego
Ayco Internet
1.1 Varies with device
O Dicionario de Sinónimos do Galego da Universidade de Vigo, elaborado por Xosé María Gómez Clemente, Xavier Gómez Guinovart e Alberto Simões, permite consultar máis de 200.000 voces da nosa lingua agrupadas en máis de 40.000 acepcións pola súa semellanza de significado.

A aplicación Sinónimos do Galego é totalmente gratuíta e facilita o acceso desde dispositivos móbiles ao Dicionario de Sinónimos do Galego en liña dispoñíbel na web no enderezo http://sli.uvigo.es/sinonimos.

Edita a Área de Normalización Lingüística da Universidade a través do Convenio de Colaboración en materia de normalización lingüística entre a Universidade de Vigo e a Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Deseño e desenvolvemento
web/app: Acuarela Comunicación sll / Ayco Internet. Esta aplicación distribúese con Licenza Creative Commons Attribution 3.0.

Or dicionário Synonym do Galego da Universidade de Vigo, prepared by Maria Gomez Xosé Clemente, Xavier Gomez and Alberto Simões Guinovart allows consult máis 200,000 voices da lingua nosa grouped máis 40,000 acepcións pola semellanza súa meaning.

A é do Galego Synonyms application totally free and easy access from mobile devices or ao dicionário Synonym do Galego in handline Disponibel na web http://sli.uvigo.es/sinonimos not straightened.

Edits to Area Language Standardisation da Universidade do through Collaboration Agreement on linguistic standardization enter Universidade de Vigo ea Department of Education Xunta de Galicia.

Deseño and Desenvolvemento
web / app: Watercolour Communication sll / Ayco Internet. This application distribúese with Licenza Creative Commons Attribution 3.0.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less