Quê Hương Cực Lạc
Khánh Phong
1.2 Varies with device
Chúng ta bây giờ niệm "Nam-mô A Di Đà Phật" chính là mỗi người tự tạo thế giới Cực Lạc cho chính mình, mỗi người tự trang nghiêm thế giới Cực Lạc cho chính mình, mỗi người thành tựu thế giới Cực Lạc cho chính mình. Thế giới Cực Lạc này không cách xa mười vạn ức cõi Phật. Thế giới Cực Lạc thật cách xa mười vạn ức cõi Phật. Tuy xa như thế nhưng chẳng cách xa một tâm niệm hiện tiền này của bạn và tôi. Bởi vì nó không ngoài tâm niệm của bạn và tôi, cho nên chẳng cách xa mười vạn ức cõi Phật. Thế giới ấy chính là ở trong tâm của chúng ta.

Thế giới Cực Lạc chính là chân tâm vốn có xưa nay của chúng ta. Bạn nhận được chân tâm xưa nay của bạn thì thế giới Cực Lạc ở đây rồi. Bạn không rõ chân tâm xưa nay của mình thì không sanh về thế giới Cực Lạc. A Di Đà Phật và chúng sanh chẳng phải hai. Cho nên chúng ta nói thế giới Cực Lạc là chẳng cách xa là thế, nhất niệm hồi quang biết cội gốc xưa nay là Phật, xưa nay chính là thế giới Cực Lạc.

Chỉ cần bạn quét sạch tâm ô nhiễm của bạn đi, bạn không có tâm niệm tư dục, không có tâm đố kỵ, tâm tự tư, tâm ích kỷ. Bạn học hạnh Bồ-tát, làm lợi ích cho tất cả mọi người, giác ngộ vì tất cả chúng sanh, thế là cảnh thế giới Cực Lạc xuất hiện. Bạn không có tạp niệm không có vọng tưởng, thế có phải là thế giới Cực Lạc ở đây không? Nếu chẳng phải là thế giới Cực Lạc thì bạn nói đó là thế giới gì? Cho nên chẳng cần phải hướng ngoại tìm cầu.

We now term "South-size Amitabha Buddha" is a self-created world of Bliss for yourself, everybody has the world's stately Bliss for yourself, everyone achievements to the world of Bliss yourself. Bliss World is not far away ten thousand memories Buddha realm. Bliss real world away ten thousand memories Buddha realm. But so far but not far from the mind of this money out of you and me. Because it's not out of your mind and I, so not far from ten thousand memories Buddha realm. World that is in our mind.

World of Ultimate Bliss is true mind with this ancient capital of ours. You get your foot, the center of this ancient world Bliss here. You clearly not his true mind this ancient world was not born in the Pure. Amitabha Buddha beings and not two. So we say the world is not far from Bliss is that, in most optical concept known as the Buddhist roots of this ancient, ancient world was Bliss.

Just wipe your mind pollution goes, you do not have the mind desires, no jealousy, self-interest investments, selfishness. You learn well the Bodhisattva, to benefit everyone, because all enlightened beings, that is the world scene Bliss appear. You do not have no delusions that idea, so there must be a world Bliss here? If such is the world of Bliss, you say that the world is what? So no need to seek outward.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less