Nikaya Audio (Nghe Kinh Phat)
DigiLever
1.0 Varies with device
Xin kính tặng ứng dụng nhỏ này đến chư tăng, chư ni và các phật tử Việt Nam.

Với ứng dụng này quý vị có thể nghe toàn bộ Kinh Nikaya - Đại Tạng Kinh Việt Nam do ngài HT Thích Minh Châu dịch từ Đại Tạng Kinh Pàli thuộc hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy / Theravada.

Ứng dụng rất tiện cho quý vị có thể nghe Pháp bảo bất kỳ khi nào, ở đâu. Đặc biệt rất hữu ích cho người lớn tuổi mắt kém gặp nhiều khó khăn khi đọc sách.

Nội dung bao gồm (*):
- Audio/Mp3 Kinh Trường Bộ
- Audio/Mp3 Kinh Trung Bộ
- Audio/Mp3 Kinh Tăng Chi Bộ
- Audio/Mp3 Kinh Tương Ưng Bộ
- Audio/Mp3 Kinh Tiểu Bộ

Lưu ý:
- Quý vị cần phải có kết nối internet khi sử dụng ứng dụng này
- Ứng dụng không chứa quảng cáo hoặc kinh doanh vì lợi nhuận với mọi hình thức

Xin chân thành tri ân ngài HT Thích Minh Châu, giọng đọc của các anh/chị và admin các website (trangsuoitu.org, gioidinhtue.net) đã góp phần tạo nên nội dung quý giá này.

(*) Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn trên internet.

Mọi thông tin góp ý vui lòng liên lạc với chúng tôi: contact@phaphoc.net

---
Nhóm tác giả app: Thạch Nguyễn, Tuệ Văn, Khang Asoka

Kindly donated this small application to monks, nuns and Buddhist Vietnam.

With this app you can listen to the entire Beijing Nikaya - Tripitaka Vietnam by Mr. Thich Minh Chau, translated from the Pali Tripitaka of Theravada sects / Theravada.

Very handy app you can listen to Dharma whenever, wherever. Especially useful for older people with visual impairments face many difficulties when reading.

Content included (*):
- Audio / Mp3 Digha Nikaya
- Audio / Mp3 Beijing Central
- Audio / Mp3 Beijing Anguttara
- Audio / Mp3 Samyutta
- Audio / Mp3 Cūla Ministry

Note:
- You need to have internet connection while using this app
- The application does not contain advertising or business for profit with every form

Please extend our gratitude to Mr. Thich Minh Chau, the voices of her brother / sister and admin of the website (trangsuoitu.org, gioidinhtue.net) have contributed to this valuable content.

(*) The content is aggregated from various sources on the internet.

All information suggestions please contact us: contact@phaphoc.net

---
The authors app: Thach Nguyen, Tue Van Khang Asoka

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less