Brandweer Fryslân
Veiligheidsregio Fryslân
2.0.10 Varies with device
Binnen de Veiligheidsregio Fryslân worden de vastgestelde planvorming en procedures voor de Bevelvoerders / (H)OVD digitaal aangeboden. De applicatie geeft op eenvoudige wijze toegang tot de meeste actuele informatie, en is een samenvoeging van het analoge aandachtskaarten boekje en FIK boekje.

De doelstelling van deze applicatie is om voor en tijdens de repressieve taakuitvoering te beschikken over een heldere en puntsgewijze opsomming van relevante informatie. De informatie is afkomstig van de landelijke en regionale procedures evenals uit de les- en leerstof. Bij nieuwe procedures en ontwikkelingen word de bestanden aangepast en verwerkt hierdoor is het een dynamisch naslagwerk.

De gebruiker van deze app mag zich niet alleen baseren op dit naslagwerk. Om effectief gebruik te maken van dit naslagwerk is een combinatie van geoefendheid, vakkennis en ondersteuning nodig. Daarnaast blijven eigen waarnemingen en ervaringen belangrijk.

Voor vragen over of opmerkingen c.q. aanvullingen kunt gebruik maken van de aanwezige feedbackmodule in de applicatie. Ondanks alle zorg en inspanning die is geleverd voor de totstandkoming van de Friese Informatie Kaarten, is er geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik van de gegevens, of onjuistheden.

Within the Safety of Friesland to the established planning and procedures for commanders / (H) OVD offered digitally. The application provides easy access to the most current information, and is a combination of the analog cards attention book and FIK booklet.

The objective of this application is to provide for and to have during the repressive task execution on a clear, point by point summary of relevant information. The information comes from national and regional procedures as well as the teaching and curriculum. When new procedures and developments, the files get edited and processed making it a dynamic reference.

Users of this app can not only rely on this reference. To make effective use of this reference is a combination of proficiency, expertise and support needed. In addition, own observations and experiences remain important.

For questions or comments c.q. additions can use the feedback module present in the application. Despite all the care and effort that has been made for the establishment of the Frisian Information Cards, there is no liability for misuse of the data, or inaccuracies.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less