Nghệ thuật giao tiếp
VN Dev Group
1.0 Varies with device
Cuốn sách "Nghệ thuật giao tiếp" chứa đựng các bài văn và các tác phẩm bàn về nghệ thuật xử thế có thể thấy rất nhiều trong sử sách, hết sức phong phú đa dạng.

Nơi đầu sông là nơi sóng to gió lớn. Trong thế gian này, chẳng có con đường nào là dễ đi cả. Trên thế giới này, có người nhờ miệng lưỡi mà kiếm được miếng ăn, song cũng có người vì miệng lưỡi mà chịu thiệt thòi.
Tìm hiểu kĩ nguyên nhân của điều đó mới thấy đúng như một câu tục ngữ đã nói là: “Kẻ không biết ăn nói thì nói vội nói vàng. Kẻ có tài ăn nói thì nghĩ kỹ rồi mới nói.”
Chỉ một chữ "nghĩ" thôi đã biểu đạt một cách sâu sắc sự liên hệ vô cùng khắng khít giữa lời nói và trí tuệ. “Nghệ thuật giao tiếp“ chính là muốn thông qua kinh nghiệm thực tiễn các bậc kì tài hùng biện sắc sảo, thao thao bất tuyệt để phân tích kĩ lưỡng trí tuệ và kĩ xảo vận dụng ngôn ngữ sắc bén của họ, từ đó cung cấp cho bạn đọc một số cách kết hợp hài hoà giữa trí tuệ và ngôn ngữ.
Cuốn “Nghệ thuật giao tiếp" không phải là những thuyết giáo lí luận sâu xa khó hiểu, mà nó chú trọng đến việc thông qua những ví dụ thực tiễn sinh động, dễ hiểu điển hình để thể hiện điều quan trọng của ngôn ngữ trí tuệ. Tính trí tuệ, sự thú vị, tính thực tiễn chính là những đặc điểm mà cuốn “Nghệ thuật giao tiếp“ cố gắng thể hiện, song liệu có thể thực sự đạt được điều đó hay không còn chờ vào sự đánh giá của độc giả.

Chúc các bạn sẽ trở thành những bậc nhân sĩ có tài ăn nói đầy thuyết phục.

The book "The Art of Communication" contains the text and discuss works of art that can be treated very much in the history books, richly diverse.

Where the river is where the waves started to wind. In this world, there is no easy road to go at all. On this world, there are people that earned by mouth morsel of food, but also because the tongue that people suffer.
Dig into the cause of this new find as a proverb says that: "He who speaks does not know, then say say gold rush. Glibly who thinks carefully before speaking. "
Only one word "thought" alone has deeply express the relationship between extremely clings words and wisdom. "The Art of Communication" is wanted by the level of practical experience an exquisitely eloquent, unhesitatingly, to analyze carefully the stuff of intellectual and language use their sharp, thereby providing give readers a way to harmonize intellectual and language.
Book "The Art of Communication" is not profound preacher confusing theory, which focuses on the adoption of practical examples vivid and comprehensible typical to express the importance of language position Property. The intellectual, interesting and practical features is that the book "The Art of Communication" trying to show off, but the data can actually achieve it or not waiting on the assessment of readers.

I wish you will become level figures who glibly persuasive.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less