Collegio Cases
Norstedts Juridik
1.0.3 6.8mb
Collegio Cases är ett hjälpmedel för lärare och skolledare speciellt anpassat för mobiltelefoner. I en casebaserad och interaktiv miljö ger vi snabba och tydliga svar på svåra skoljuridiska frågor.


Områden
Vi har samlat våra case i olika områden. Inom varje område finner du dessutom en introduktion inklusive en eller flera kortare videoföreläsningar inom ämnet. Du kan enkelt köpa till nya områden genom att följa instruktionerna i appen.


Teman
Vi lanserar kontinuerligt nya case kopplade till aktuella ämnen eller händelser i samhället. Dessa har vi valt att kalla för teman och går att köpa via appen.


Tester
Du kan testa din kompetens på olika områden genom att använda våra interaktiva självtester. Det finns tre svårighetsnivåer och frågorna slumpas fram vid varje nytt test. Klarar du att låsa upp guldpokalen på alla nivåer?


Författaren
Jan Melander är en av Sveriges mest erfarna lärare i juridisk pedagogik och metodik. Han har i flera års tid haft en pedagogiskt ledande ställning på juristutbildningarna samt vid Uppsala och örebro universitet vad avser att introducera studenten till det juridiska tänkandet. Jan har undervisat bl.a. på rektorsutbildningen i örebro och undervisar för närvarande på polisutbildningen vid polishögskolan i Stockholm. Han har en bakgrund som hovrättsjurist.

Om Norstedts Juridik AB
Norstedts Juridik är ett ledande informationsförlag och programvaruföretag inom juridik, skatt, ekonomi och offentlig förvaltning.

© Jan Melander och Norstedts Juridik AB.

Collegio Cases is a tool for teachers and school leaders especially adapted for mobile phones. In a case-based and interactive environment, we provide quick and clear answers to complex legal questions the school.


Areas
We have put our case in different areas. In each area you will also find an introduction including one or more short video lectures on the subject. You can easily buy into new areas by following the instructions in the app.


Subjects
We are constantly launching new case related to current issues or events in the community. These we have chosen to call for themes and can be purchased through the app.


Tests
You can test your skills in different areas using our interactive self-tests. There are three difficulty levels and the questions randomly selected for each new test. Can you unlock the gold trophy at all levels?


Author
January Melander is one of the most experienced teachers in the legal concepts and methodology. He has for several years had a pedagogical leadership in law courses and at Uppsala and Örebro University regarding to introduce the student to the legal thinking. Jan has taught, among other things the principal training in Örebro and currently teaches at the police academy at the Police Academy in Stockholm. He has a background as a court of appeal lawyer.

If Norstedts Juridik
Norstedts Legal is a leading information publishing and software companies in the legal, tax, finance and public administration.

© Jan Melander and Norstedts Juridik.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less