Boartsje mei Tomke
Afûk
1.3 Varies with device
Lês en boartsje mei Tomke. Sjoch nei de film of lês it ferhaal foar.
Lees en speel met Tomke. Kijk naar de film of lees het verhaal voor.
De pjutten kinne sels boartsje mei puzels en spultsjes.
De peuters kunnen zelf spelen met puzzels en spelletjes.

De Tomke app bestiet út:

- 4 Tomke boekjes
- Mooglikheid om sels foar te lêzen of foarlêzen wurde mei film
- puzels by de ferhalen en it spultsje ‘sykje it plaatsje’

De Tomke app bestaat uit:

- 4 Tomke boekjes
- Mogelijkheid om zelf voor te lezen of voorgelezen worden met film
- Puzzels bij de verhalen en het spelletje ‘zoek het plaatje’

Les and boartsje May Tomke. Sjoch nei film or lesson it ferhaal foar.
Read and play with Tomke. Watch the movie or read the story.
The pjutten cheek spreads boartsje May puzels and spultsjes.
Toddlers can play with puzzles and games themselves.

The app Tomke bestiet út:

- 4 Tomke booklets
- Mooglik permissible to read pinions foar or foarlêzen wurde May movie
- Puzels by the ferhalen and it spultsje 'sykje it place'

Tomke The app consists of:

- 4 Tomke booklets
- Ability to read or be read to film themselves
- Puzzles in the stories and the game of "find the picture '

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less