Bijbel (Statenvertaling)
Arie Visser
2.0.0 Varies with device
Deze app biedt de Bijbel aan in de Statenvertaling (SV) van 1637. Kortweg is de volgende functionaliteit beschikbaar.

LEZEN
• Een Bijbelgedeelte opzoeken en lezen, eventueel op volledig scherm.
• Navigeren kan naast swipen ook met de volumeknoppen.
• Tekstgrootte, lettertype, enz. kun je naar voorkeur instellen.

ZOEKEN
• Zoeken van een Bijbeltekst doe je door een gedeelte van de tekst op te geven. Vervolgens kun je gevonden teksten in hun context lezen.
• Je kunt eventueel een zoekfilter gebruiken op Bijbelindeling of -boeken.

MARKEREN
• Elke Bijbeltekst kun je markeren, eventueel meerdere tegelijk (ook als ze niet op elkaar volgen).
• Bijbelteksten die je gemarkeerd hebt kun je later natuurlijk makkelijk in een lijst opzoeken, of terugvinden door een deel van de tekst op te geven.

STUDEREN
• Je kunt teksten ook opnemen in een studie. Dit is een verzameling teksten die je groepeert onder een naam en waarbij je je eigen notities kunt maken.
• Een studie kun je ook in leesmodus openen, waardoor je de teksten makkelijk naast elkaar kunt lezen en vergelijken.
• Je kunt later nog teksten toevoegen aan een studie (en natuurlijk verwijderen).

In deze Bijbel-app worden er bewust geen advertenties getoond.
Bevalt de app? Met een positieve beoordeling help je ons enorm!

This app offers the Bible in the King James Version (SV) from 1637. In short, the following functionality is available.

READING
  • Search for a Bible passage and read, possibly in full screen.
  • Navigate next swipe can also use the volume buttons.
  • Text size, font, etc., you can set to your preference.

SEARCH
  • Find a Bible do you give up a portion of the text. Then you can find texts read in context.
  • You can optionally use a search filter layout Bible or art books.

HIGHLIGHT
  • Every scripture you can mark, possibly several at once (even if they do not follow each other).
  • Biblical texts that you've marked you later, of course, easy to look at a list, or find by entering a part of the text.

STUDY
  • You can also include text in a study. This is a collection of texts which you can create groups under one name and with your own notes.
  • A study can also be accessed in read mode, making it easy to read and compare together the texts.
  • You can add text to a later study (and, of course, delete).

In this Bible app will not show ads deliberately.
Like the app? A positive assessment helps us tremendously!

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less