Daisylezer
Stichting Dedicon
2.0.27.12-201703211300 Varies with device
Met Daisylezer kunt u op ieder gewenst moment luisteren naar de gesproken boeken, kranten en tijdschriften in Daisy-formaat die worden aangeboden door Passend Lezen. De lectuur wordt aangeboden via streaming en wordt niet opgeslagen op uw mobiele telefoon of tablet.

Om gebruik te kunnen maken van deze app, dient u als klant ingeschreven te staan bij Bibliotheekserivce Passend Lezen en te beschikken over een gebruikersnaam en wachtwoord voor de online dienstverlening. Na het inloggen krijgt u uw persoonlijke boekenplank gepresenteerd met daarop uw boeken en/of kranten en tijdschriften.

Daisylezer ondersteunt de verschillende navigatiemogelijkheden volgens de Daisy-standaard, zoals verder luisteren vanaf het volgende of vorige hoofdstuk en springen naar de volgende of vorige pagina indien deze navigatieniveaus beschikbaar zijn. Ook kunt u vanuit de inhoudsopgave direct naar een hoofdstuk, rubriek of pagina springen.

U kunt bladwijzers plaatsen zodat u passages gemakkelijk terug kunt vinden. De lijst van bladwijzers vindt u bij de inhoudsopgave. Aangemaakte bladwijzers kunnen eenvoudig weer verwijderd worden. Daisylezer onthoudt bovendien per boek of tijdschrift waar u bent gebleven zodat u gemakkelijk kunt verder luisteren vanaf het punt waar u gebleven bent.

Van kranten en tijdschriften kunt u artikelen in uw eigen plakboek opslaan, welke blijven bewaard, ook al staat deze editie niet meer in uw leesmap.

Met één druk op de knop kunt u boeken en tijdschriften downloaden om ze later zonder internet verbinding te kunnen lezen.

U kunt eenvoudig nieuwe titels aan uw boekenplank toevoegen door te zoeken in de catalogus van Passend Lezen of een keuze te maken uit de maandelijks vernieuwde aanwinstenlijst.

Uw lectuur kan worden afgespeeld in achtergrondmodus, dus u kunt blijven luisteren terwijl u uw mail checkt of een andere app gebruikt. Vanuit de ingeschakelde schermbeveiliging kunt u eenvoudig de audio pauzeren en navigeren op hoofdstukniveau.

Daisylezer is volledig toegankelijk via de Talkback-functionaliteit en heeft eenvoudige bedieningsknoppen. Alle belangrijke functies zijn aan de randen van het scherm geplaatst, zodat deze snel te bedienen zijn.

Bent u klant van Passend Lezen, maar heeft u nog geen inloggegevens? Dan kunt u deze aanvragen bij Bibliotheekservice Passend Lezen. Bent u nog geen klant, dan kunt u zich inschrijven.
Let op: de dienstverlening Passend Lezen is alleen toegankelijk voor mensen met een visuele of andere leesbeperking. Zie: www.passendlezen.nl.

With Daisy reader, you can at any time to listen to the audio books, newspapers and magazines in DAISY format offered by Fit Reading. The lecture is offered via streaming and is not stored on your phone or tablet.

To use this app, you as a customer to be registered at Bibliotheekserivce Fit Reading and have a username and password for the online service. After logging in you will be presented with your personal bookshelf bearing your books and / or newspapers and magazines.

Daisy Reader supports multiple navigation options, according to the DAISY standard, as will listen to from the next or previous chapter and jump to the next or previous page if the navigation levels are available. You can also directly from the Table of Contents to jump to a chapter, section or page.

You can place bookmarks so you can find passages easily. The list of bookmarks can be found in the table of contents. Bookmarked can be easily removed again. Daisy Reader also stores a book or magazine where you left off so you can easily continue listening from where you left off.

Newspapers and magazines, you can store items in your own scrapbook, which will be retained, even if this edition no longer in your leesmap.

With one touch of a button you can download books and magazines to read later without Internet connection.

You can easily add new titles to your bookshelf by searching to make the catalog of Fit Reading or choose from the monthly updated list of acquisitions.

Your reading material can be played in background mode, so you can continue listening while you check your mail or using another app. From the screen saver, you can easily pause the audio and navigation at chapter level.

Daisy Reader is fully accessible via the Talkback functionality and simple controls. All the important functions are placed at the edges of the screen, so that they can be operated quickly.

Are you a customer of Fit Reading, but you do not have a login? Then you can request it at Library Service Fit Reading. If you are not yet a customer, you can enroll.
Please note: service Fit Reading is only accessible for people with visual or other reading disabilities. See: www.passendlezen.nl.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less