StudieBijbel
Direct ICT B.V.
1.1 Varies with device
StudieBijbel.nl is een veelgebruikt en betrouwbaar bijbelstudiemiddel voor mensen die (veel) meer uit de bijbel willen halen.
Met StudieBijbel.nl zijn de bijbelboeken te bestuderen vanuit de grondtekst met exacte woordbetekenissen, diverse vertalingen, wetenschappelijke onderzoeken en uitgebreide achtergrondinformatie. Het is een informatiebron die zeer gebruiksvriendelijk is en eigenlijk onmisbaar voor iedere christen.

StudieBijbel.nl bevat o.a.:
• Hebreeuwse en Griekse grondtaal, inclusief transcriptie en letterlijke vertaling
• Overzicht van de verschillen in diverse bijbelvertalingen zoals:

Integraal
- Statenvertaling
- NBG vertaling 1951
- Nieuwe Bijbel Vertaling
- Naardense Bijbel
- Herziene Statenvertaling
- King James

Partiëel
- Willibrord Vertaling
- Groot Nieuws Bijbel
- Herziene Voorhoeve Vertaling
- The New English Bible
- New American Standard Bible
-New International Version
- Lutheruebersetzung 1975
- Revidierte Elberfelder Uebersetzung
- La Bible de Jerusalem

• Uitgebreid commentaar
• Woord- en namenstudies van de Griekse grondtaal (+ concordantie)
• Een inleiding per bijbelboek met antwoorden op vragen als:
- hoe is het boek opgebouwd?
- wie is de auteur?
- wat is de boodschap?
- welke doelgroep?
- welke omstandigheden?
• Per boek een aantal grondige detailstudies (excursen)
• Synopsis van de vier evangeliën
• Artikelen met diepgaande informatie over tal van historische, theologische en taalkundige onderwerpen
• Eigen notities maken en opzoeken

REFERENTIES
"Goede wijn behoeft geen krans: wederom is een voortreffelijk werk uitgegeven." - Ds. G. H. Abma
"Het is een schitterend werk geworden -ook qua uitvoering- dat absoluut uniek is in het Nederlands taalgebied." - Prof. dr. W.J. Ouweneel
"De Studiebijbel doet zijn naam eer aan (...). Alles is buitengewoon leerzaam en weergegeven in begrijpelijke woorden." - Ds. W. Arntzen
"De manier waarop de auteurs de stof behandelen, dwingt respect en bewondering af. Hier gaan eerbied voor de Schrift en geleerdheid hand in hand." - A.J. van den Herik
"Het mooie is dat er ook doorkijkjes worden gegeven om de bedoelingen van God in en voor de tijd waarin wij zelf leven te verstaan." - Ds. C. Hovius
"Nog nooit kreeg ik een commentaar onder ogen in de Nederlandse taal dat zozeer toegang biedt tot de tekst van het Oude Testament zelf als dit monumentale werk." - Ds. G.C. de Jong
"Er word heelwat aandag gewy aan Skrif-met-Skrif-vergelyking en word die lyn na die Nuwe Testament uitdruklik deurgetrek. Sodanige openbaringshistoriese lyne word nie dikels in Bybelkommentare getrek nie en is beslis 'n winspunt." - Prof. Dr. P.P. Krüger, Zuid-Afrika

StudieBijbel.nl is a widely used and reliable Bible study means for people who (much) want more out of the Bible.
With StudieBijbel.nl to study the books of the Bible from the original text with precise word meanings, various translations, scientific studies and extensive background. It is a resource that is very user friendly and actually indispensable for every Christian.

StudieBijbel.nl contains o.a .:
• Hebrew and Greek languages, including transcription and literal translation
• Overview of the differences in the various translations of the Bible, such as:

Integral
- KJV
- RSV 1951
- King James Version
- Bible expositor
- Revised KJV
- King James

Incompletely
- Willibrordvertaling
- Good News Bible
- Revised Voorhoeve Translation
- The New English Bible
- New American Standard Bible
-New International Version
- Lutheruebersetzung 1975
- Revidierte Elberfelder Uebersetzung
- La Bible de Jerusalem

• Extensive commentary
• Word and particular studies of the original Greek language (+ concordance)
• An introduction to each book of answers to questions like:
- How the book is organized?
- Who is the author?
- What is the message?
- Which target group?
- What circumstances?
• For each book a number of substantial detail studies (excursen)
• Synopsis of the Four Gospels
• Items with in-depth information on many historical, theological and linguistic issues
• Create your own notes and look up

REFERENCES
"Good wine needs no bush: once again issued an outstanding job." - Ds. G. H. Abma
"It is a brilliant work has become -also terms uitvoering- which is absolutely unique in the Dutch language." - Prof. dr. W.J. Ouweneel
"Study Bible does to its name (...). Everything is extremely instructive and displayed in simple terms." - Ds. W. Arntzen
"The way the authors discuss the matter, commands respect and admiration. Here go reverence for the Scriptures and learning go hand in hand." - A.J. van den Herik
"The nice thing is that there are glimpses given to the intentions of God and for the time we live in self-understanding." - Ds. C. Hovius
"Never have I received a comment facing in the Dutch language so it provides access to the text of the Old Testament itself as this monumental work." - Ds. G. C. de Jong
"They will be heelwat onday gewy to Skrif-with-Skrif-vergelyking and get those lyn after Nuwe Testament uitdruklik door shoving. Sodanige revelation historiese lyne word nie nie dikels in Bybelkommentare shoving and decide one point wins." - Prof. Dr. P. P. Kruger, South Africa

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less