Bomenspotter Amsterdam
2coolmonkeys
1.0 Varies with device
Met deze app laat de Gemeente Amsterdam zien wat de potentie van open data is.
Ook jij als gebruiker kan een bijdrage leveren aan de kennis over de huidige bomen door dit met ons te delen via de meldfunctie in de Bomenapp.
Het komt bijvoorbeeld soms voor dat bomen niet meer bestaan of dat er bestaand bomen zijn die nog niet op de kaart staan.
Al deze meldingen worden via de app direct op de website http://www.bomenapp.nl geplaatst.
Doe ook mee aan dit initiatief en leer samen met ons meer over de bomen in jouw gemeente.
Gemeente Amsterdam gebruikt de app om te onderzoeken wat mogelijk is met open data.
De meldingen worden bekeken, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De app is gebaseerd op het iepenbestand en het monumentale bomen bestand, te downloaden als open data via http://www.amsterdamopendata.nl

Powered by:
Gemeente Amsterdam
Amsterdam Economic Board
Netwerk Institute
De Waag
CitySDK

Met de komst van internet is er een wereldwijde trend ontstaan waarbij steeds meer informatie beschikbaar is gekomen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ook binnen de Europese Unie is het besef ontstaan dat het openbaar maken van bepaalde data bronnen interessante voordelen heeft.

Ook Nederlandse overheidsinstellingen, zoals de gemeente Amsterdam stellen daarom steeds meer data beschikbaar.
Het beschikbaar stellen van de data levert op zichzelf nog geen meerwaarde op.
Om de potentiƫle meerwaarde van de opengestelde data te realiseren dient deze toegepast te worden binnen de maatschappij.
Het combineren van de verschillende databronnen en publiceren via verschillende media kanalen speelt hierbij een belangrijke rol.

Linked Data
Bomenspotter maakt gebruik van het linked open data concept. Wil je weten hoe dit werkt? Tik op een van de rode punten op de kaart. Onder iedere rode punt staat een boom. Als je op een boom klikt, zoekt de technologie automatisch alle informatie bijeen. Via 'Wiki' kom je vervolgens van alles te weten over de boomsoort, via 'Berichten' kun je je eigen opmerking plaatsen' en via 'Streetview' ga je naar de Streetview-foto.

Wat doet 2CoolMonkeys met apps?
2CoolMonkeys bouwt sinds 2008 open data apps op maat en initieert onderzoek naar open data. 2Coolmonkeys heeft op deze wijze al veel waardevolle kennis in huis en heeft vooruitstrevende technologieƫn in huis voor het gebruik van open data voor apps.

Voor de presentatie van de open data in een app maakt 2CoolMonkeys vaak gebruik van kaart technologie zoals arcGIS online van esri. Als partner van esri worden wij vaak gevraagd om in opdracht van organisaties apps te bouwen waarin deze kaarttechnologie is verwerkt.

Linked open data
Als linked open data provider for apps maakt 2CoolMonkeys open data eenvoudig toegankelijk voor app bouwers wereldwijd. Als ervaren app bouwer weten we hoe we de open data het beste wereldwijd beschikbaar kunnen stellen aan andere app bouwers.

Databronhouders
De data die u als databronhouder beschikbaar stelt aan 2CoolMonkeys wordt voor een brede doelgroep van app bouwers toegankelijk gemaakt. Hiervoor breng 2CoolMonkeys geen kosten in rekening. De data wordt aangeboden via een API geschikt voor de smartphone waarmee deze direct geschikt is voor mobiel gebruik. Tevens is het mogelijk om eenvoudig databronnen met elkaar te combineren. Wilt u uw data dus een mobiele meerwaarde geven? Neem dan snel contact op met 2CoolMonkeys. info@2coolmonkeys.nl


2CoolMonkeys BV
Hooghiemstraplein 155
3514 AZ Utrecht
info@2coolmonkeys.nl
030-2766989

This app allows the City of Amsterdam to see what the potential of open data.
Also you as a user can contribute to the knowledge about the current trees by sharing via the reporting function in the Bomenapp this with us.
For example, it sometimes happens that trees no longer exist or that existing trees are not yet on the map.
All these messages are placed directly on the website http://www.bomenapp.nl through the app.
Get involved in this initiative and learn with us about the trees in your community.
Amsterdam municipality used the app to explore what is possible with open data.
The messages are viewed, but no rights can be founded on it.

The app is based on the elm file and monumental trees file to download as open data through http://www.amsterdamopendata.nl

Powered by:
City of Amsterdam
Amsterdam Economic Board
Network Institute
De Waag
CitySDK

With the advent of the Internet has created a global trend in which more and more information has become available on a wide range of subjects available. Is the realization that the disclosure of certain data sources has interesting advantages. Within the European Union

Also Dutch government agencies, such as the municipality of Amsterdam therefore make more and more data available.
The provision of the data does not in itself no added value.
To realize the potential value of the data should be opened within society. Those applied
Combining the different data sources and publish through various media channels plays an important role.

Linked Data
Trees Potter uses the linked open data concept. Want to know how this works? Tap one of the red dots on the map. Under each red dot is a tree. If you click on a tree, the technology automatically finds all the information gathered. Through 'Wiki' then you come to know about the species, via "Messages" all you can place your comment 'and through' Street View 'go to the Street View photo.

What does 2CoolMonkeys with apps?
2CoolMonkeys building since 2008 open data apps on size and initiates research on open data. 2Coolmonkeys has thus been valuable in-house expertise and advanced technologies at home for the use of open data for apps.

For the presentation of the open data in an app 2CoolMonkeys often uses mapping technology such as ESRI ArcGIS Online. As a partner of ESRI, we are often asked on behalf of organizations which build this card technology. Apps

Linked open data
If linked open data provider for apps makes 2CoolMonkeys open data easily accessible for app builders worldwide. As an experienced builder app we know how best globally available to other app builders.'s Open data available

Data Source holders
The data you as a data source holder makes available to 2CoolMonkeys is made accessible to a wide audience of app builders. For this 2CoolMonkeys not bring charges. The data is offered via an API suitable for the smartphone which it is directly suitable for mobile use. It is also possible to combine. Simple data sources with each other Want your data thus give a cell value? Please quickly contact 2CoolMonkeys. info@2coolmonkeys.nl


2CoolMonkeys BV
Hooghiemstraplein 155
3514 AZ Utrecht
info@2coolmonkeys.nl
030-2766989

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less