Bomenspotter Den Haag
2coolmonkeys
1.3 Varies with device
Met deze app laat Gemeente Den Haag zien wat de potentie van open data is. Ook jij als gebruiker kan een bijdrage leveren aan de kennis over de huidige bomen door dit met ons te delen via de meldfunctie in de Bomenapp. Het komt bijvoorbeeld soms voor dat bomen niet meer bestaan of dat er bestaande bomen zijn die nog niet op de kaart staan. Al deze meldingen worden via de app direct op de website bomenapp.nl geplaatst. Doe ook mee aan dit initiatief en leer samen met ons meer over de bomen in jouw gemeente.

Wat is Open Data
Met de komst van internet is er een wereldwijde trend ontstaan waarbij steeds meer informatie beschikbaar is gekomen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ook binnen de Europese Unie is het besef ontstaan dat het openbaar maken van bepaalde data bronnen interessante voordelen heeft.

Ook Nederlandse overheidsinstellingen, zoals de gemeente Den Haag, stellen daarom steeds meer data beschikbaar. Het beschikbaar stellen van de data levert op zichzelf nog geen meerwaarde op. Om de potentiële meerwaarde van de opengestelde data te realiseren dient deze toegepast te worden binnen de maatschappij. Het combineren van de verschillende databronnen en publiceren via verschillende media kanalen speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat doet deze app
Bomenspotter maakt gebruik van het linked open data concept. Wil je weten hoe dit werkt? Tik op een van de groene punten op de kaart. Onder iedere groene punt staat een boom. Als je op een boom klikt, zoekt de technologie automatisch alle informatie bijeen. Via de Wikipedia pagina kom je vervolgens van alles te weten over de boom.

info@2coolmonkeys.nl
030-2766989

Linked open data
Als linked open data provider for apps maakt 2CoolMonkeys open data eenvoudig toegankelijk voor app bouwers wereldwijd. Als ervaren app bouwer weten we hoe we de open data het beste wereldwijd beschikbaar kunnen stellen aan andere app bouwers.

Databronhouders
De data die u als databronhouder beschikbaar stelt aan 2CoolMonkeys wordt voor een brede doelgroep van app bouwers toegankelijk gemaakt. Hiervoor breng 2CoolMonkeys geen kosten in rekening. De data wordt aangeboden via een API geschikt voor de smartphone waarmee deze direct geschikt is voor mobiel gebruik. Tevens is het mogelijk om eenvoudig databronnen met elkaar te combineren. Wilt u uw data dus een mobiele meerwaarde geven? Neem dan snel contact op met 2CoolMonkeys.

App bouwers
Als app bouwer weet 2CoolMonkeys dat bij het ontwikkelen van de app data een bepalende rol speelt. Het gebruik van open data in je app is interessant, maar vaak erg lastig. Als het aan 2CoolMonkeys ligt is dat verleden tijd! Via een ruim aanbod van open data API’s maken wij tal van open data bestanden eenvoudig mobiel toegankelijk. Combineer verschillende databronnen en bouw de meest fantastische apps voor jou gebruikers. 2CoolMonkeys zorgt voor een betrouwbare bron van informatie zodat jij je bezig kan houden met zaken waar het echt om draait het bouwen van jou eigen ‘Killer app’.

2CoolMonkeys BV
Hooghiemstraplein 155
3514 AZ Utrecht
info@2coolmonkeys.nl
030-2766989

Mapping API provided by Esri ArcGIS Runtime SDK for Android.

With this app Municipality of The Hague shows the potential of open data. Also you as a user can contribute to the knowledge about the current trees by sharing via the reporting function in the Bomenapp this with us. For example, it sometimes happens that trees no longer exist or that existing trees are not yet on the map. All these messages are placed directly on the website bomenapp.nl through the app. Get involved in this initiative and learn with us about the trees in your community.

What is Open Data
With the advent of the Internet has created a global trend in which more and more information has become available on a wide range of subjects available. Is the realization that the disclosure of certain data sources has interesting advantages. Within the European Union

Also Dutch government agencies, such as the municipality of The Hague, therefore making ever more data available. The provision of the data does not in itself no added value. To realize the potential value of the data should be opened within society. Those applied Combining the different data sources and publish through various media channels plays an important role.

What does this app
Trees Potter uses the linked open data concept. Want to know how this works? Tap one of the green dots on the map. Under every green dot is a tree. If you click on a tree, the technology automatically finds all the information gathered. Through the Wikipedia page you will then know about the tree. Anything

info@2coolmonkeys.nl
030-2766989

Linked open data
If linked open data provider for apps makes 2CoolMonkeys open data easily accessible for app builders worldwide. As an experienced builder app we know how best globally available to other app builders.'s Open data available

Data Source holders
The data you as a data source holder makes available to 2CoolMonkeys is made accessible to a wide audience of app builders. For this 2CoolMonkeys not bring charges. The data is offered via an API suitable for the smartphone which it is directly suitable for mobile use. It is also possible to combine. Simple data sources with each other Want your data thus give a cell value? Please quickly contact 2CoolMonkeys.

App builders
If app builder 2CoolMonkeys know plays a decisive role in developing the app data. The use of open data in your app is interesting, but often very difficult. As far as 2CoolMonkeys is past! Through a wide range of open data APIs we make lots of open data files easy mobile access. Combine different data sources and build the most amazing apps for you users. 2CoolMonkeys provides a reliable source of information so you can keep up with things that really matter to build you own 'killer app' you busy.

2CoolMonkeys BV
Hooghiemstraplein 155
3514 AZ Utrecht
info@2coolmonkeys.nl
030-2766989

Mapping API provided by Esri ArcGIS Runtime SDK for Android.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less