Bomenspotter Dordrecht
2coolmonkeys
2.1 Varies with device
Bomenspotter Dordrecht

Met deze app laat de Gemeente Dordrecht zien wat de potentie van open data is. Ook jij als gebruiker kan een bijdrage leveren aan de kennis over de huidige bomen door dit met ons te delen via de meldfunctie in de Bomenapp. Het komt bijvoorbeeld soms voor dat bomen niet meer bestaan of dat er bestaand bomen zijn die nog niet op de kaart staan. Al deze meldingen worden via de app direct op de website http://bomenapp.nl geplaatst. Doe ook mee aan dit initiatief en leer samen met ons meer over de bomen in jouw gemeente. Gemeente Dordrecht gebruikt de app om te onderzoeken wat mogelijk is met open data. De meldingen worden door de gemeente bekeken en zo mogelijk verwerkt.

Wat is Open Data
Met de komst van internet is er een wereldwijde trend ontstaan waarbij steeds meer informatie beschikbaar is gekomen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ook binnen de Europese Unie is het besef ontstaan det hat openbaar maken van bepaalde data bronnen interessante voordelen heeft.
Ook Nederlandse overheidsinstellingen, zoals de gemeente Dordrecht, stellen daarom steeds meer data beschikbaar. Het beschikbaar stellen van de data heeft op zichzelf nog geen meerwaarde. Om de potentiele meerwaarde van de opengestelde data te realiseren dient deze toegepast te worden binnen de maatschappij. Het combineren van de verschillende databronnen en publiceren via verschillende media kanalen speelt hierbij een belangrijke rol. We hopen met de gemeente Dordrecht dat deze app bijdraagt aan de bekendheid van het fenomeen Open Data. En vooral dat het stimuleert, om te komen tot nieuwe toepassingen op basis van Open Data. Al dan niet met betrekking tot bomen...

Wat doet deze app
Bomenspotter maakt gebruik van het linked open data concept. Wil je weten hoe dit werkt? Tik op een van de rode punten op de kaart. Onder iedere rode punt staat een boom. Als je op een boom klikt, zoekt de technologie automatisch alle informatie bijeen. Via 'Wiki' kom je vervolgens van alles te weten over de boomsoort, via 'Berichten kun je je eigen opmerking plaatsen' en via 'Streetview' ga je naar de Streetview-foto.

Wat doet 2CoolMonkeys met apps
2CoolMonkeys bouwt sinds 2008 open data apps op maat en initieert onderzoek naar open data. 2Coolmonkeys heeft op deze wijze al veel waardevolle kennis in huis en heeft vooruitstrevende technologieën in huis voor het gebruik van open data voor apps.

Ons portfolio met tevreden opdrachtgevers bestaat inmiddels uit de Rijksoverheid, het Kadaster, Rijkswaterstaat, het Waterschap Scheldestromen, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Marktplaats, Royal HaskoningDHV verschillende Nederlandse Gemeentes en nog vele andere.

info@2coolmonkeys.nl
030-2766989

Databronhouders
De data die u als databronhouder beschikbaar stelt aan 2CoolMonkeys wordt voor een brede doelgroep van app bouwers toegankelijk gemaakt. Hiervoor breng 2CoolMonkeys geen kosten in rekening. De data wordt aangeboden via een API geschikt voor de smartphone waarmee deze direct geschikt is voor mobiel gebruik. Tevens is het mogelijk om eenvoudig databronnen met elkaar te combineren. Wilt u uw data dus een mobiele meerwaarde geven? Neem dan snel contact op met 2CoolMonkeys.
info@2coolmonkeys.nl.

App bouwers
Als app bouwer weet 2CoolMonkeys dat bij het ontwikkelen van de app data een bepalende rol speelt. Het gebruik van open data in je app is interessant, maar vaak erg lastig. Als het aan 2CoolMonkeys ligt is dit vanaf nu verleden tijd! Via een ruim aanbod van open data API’s maken wij tal van open data bestanden eenvoudig mobiel toegankelijk. Combineer verschillende databronnen en bouw de meest fantastische apps voor jou gebruikers. 2CoolMonkeys zorgt voor een betrouwbare bron van informatie zodat jij je bezig kan houden met zaken waar het echt om draait het bouwen van jou eigen Killer app.

2CoolMonkeys BV
Hooghiemstraplein 155
3514 AZ Utrecht
info@2coolmonkeys.nl
030-2766989

Trees Potter Dordrecht

This app allows the Municipality of Dordrecht see what the potential of open data. Also, you as a user can contribute to the knowledge about the current tree by dividing by the reporting function in Bomenapp this with us. For example, it sometimes happens that trees no longer exist or that existing trees which are not yet on the map. All these messages are placed through the app directly on the website http://bomenapp.nl. Get involved in this initiative and learn with us about the trees in your community. Dordrecht municipality uses the app to explore what is possible with open data. The report will be reviewed by the municipality and possibly processed.
 
What is Open Data
With the advent of the Internet, there is a global trend emerged whereby more and more information has become available on a wide variety of topics available. Even within the European Union has come to understand det hat making public certain data sources has interesting advantages.
Also Dutch government agencies, such as the municipality of Dordrecht, therefore making ever more data available. The provision of the data is not in itself a value. To realize the potential value of the opened data, it should be within the society applied. Combining the various data sources and publish through various media channels plays an important role. We hope that the municipality of Dordrecht this app contributes to the awareness of the phenomenon of Open Data. And especially that it encourages, to come to new applications based on Open Data. Whether or not related to trees ...
 
What does this app
Trees Potter uses the linked open data concept. Want to know how this works? Tap one of the red dots on the map. Under each red dot is a tree. If you click on a tree, the technology automatically finds all the information gathered. Through 'Wiki' then you'll know about the species, using all 'messages you post your comment' and on 'Street View' go to the Street View photo.

What does 2CoolMonkeys with apps
2CoolMonkeys builds custom apps open data since 2008 and initiates research on open data. 2Coolmonkeys has thus been valuable in-house knowledge and advanced technologies at home for the use of open data for apps.

Our portfolio of satisfied clients now consists of the Central Government, the Land Registry, Department of Public Works, the Scheldestromen Water, Fire Amsterdam-Amstelland, Marketplace, Royal Dutch HaskoningDHV various Municipalities and many others.

info@2coolmonkeys.nl
030-2766989

Data Source holders
The data you as a data source holder available to 2CoolMonkeys is made accessible to a wide audience of app builders. To do this, bring 2CoolMonkeys no charge. The data is offered via an API for the smartphone which this right is suitable for mobile use. It is also possible to combine easily. Data sources with each other Want your data thus provide a cell value? Please contact quickly with 2CoolMonkeys.
info@2coolmonkeys.nl.

App builders
If app builder 2CoolMonkeys know that plays a decisive role in the development of the application data. The use of open data in your app is interesting, but often very difficult. If it were up to 2CoolMonkeys is now past! Through a wide range of open data APIs we make lots of open data files easy mobile access. Combine multiple data sources and build the most amazing apps for you users. 2CoolMonkeys provides a reliable source of information so you can keep up with things that really matter to build you own Killer app you busy.

2CoolMonkeys BV
Hooghiemstraplein 155
3514 AZ Utrecht
info@2coolmonkeys.nl
030-2766989

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less