Fauna yn Fryslân
Naturalis Biodiversity Center
1.0 Varies with device
Dizze app is in e-gids, dy’t ynformaasje befettet oer 205 bistesoarten dy’t yn Fryslân foarkomme (fariearjend fan fûgels en sûchdieren oant ynsekten, reptilen, amfibyen en fisken).
Fierder befettet de app:

- foar eltse soart in wiidweidige beskriuwing en ien of mear yllustraasjes, ferspriedingsgegevens en in sprutsen tajochting;
- alternative Fryske nammen fan de soarten, en ek sprekwurden of siswizen dêr’t de soart yn opdûkt;
- lûdsopnamen fan fûgels en amfibyen;
- in ‘determinaasjekaai’: in helpmiddel om in soart mei identifisearje te kinnen;
- gâns geografyske ynformaasje, lykas 65 kuierrûtes, ynformaasje oer fûgelhutten, grûnsoarten, natoergebieten, terpen, (eardere) stinzen en einekoaien;
- in aardige kwis, wêrby’t in foto oan de goede soart keppele wurde moat;
- in unike Frysk/NL en NL/Frysk list fan de sawat 1500 bistesoarten dêr’t op dit stuit in Fryske namme fan bekend is.

Dizze app is e-guide, dy't ynformaasje befettet oer 205 bistesoarten dy't yn Fryslân foar komme (fariearjend fan fûgels and sûchdieren oant ynsekten, reptiles, and amfibyen fisken).
Prouder befettet the app:

- Foar eltse soart in wiidweidige beskriuwing and ien or mear yllustraasjes, ferspriedingsgegevens and sprutsen tajochting;
- Alternative Frisian Nammen fan the soarten and ek sprekwurden or siswizen dêr't the soart yn opdûkt;
- Lûdsopnamen fan fûgels and amfibyen;
- In 'determinaasjekaai': in help tool to identifisearje chins soart in May;
- Goose geografyske ynformaasje, lykas 65 kuierrûtes, ynformaasje primal fûgelhutten, grûnsoarten, natoergebieten, mounds, (eardere) stinzen and einekoaien;
- In nice quiz, wêrby't in photographs oan good soart keppele wurde moat;
- In unike Frysk / GB and GB / Frysk list the fan sawat 1500 bistesoarten dêr't this encounter in Frisian namme fan is known.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less