Løveunge
Cappelen Damm AS
1.0.5 Varies with device
Løveunge – Leseløver til de minste

Løveunge-bøkene er de aller enkleste bøkene i Leseløve-universet. Dette er morsomme bøker til de ferskeste leserne – de mellom 4 og 7 år. De er skrevet for å gjøre lesing lett – slik at barnet skal mestre å lese en hel bok selv!
Last ned appen, og du får en bokhylle hvor boken LØS TANN av Camilla Kuhn følger med helt gratis. I tillegg finner du en bokhandel, med mange flere Løveunge-titler som kan kjøpes. Når du har kjøpt en bok, vil den flytte seg til bokhyllen din, og du kan lese den så ofte du vil.

En digital utgave av de kjente lesetreningsbøkene gir noen tilleggsfunksjoner som gjør det enda morsommere å lære å lese …
Velg blant følgende måter å «lese» boken på:
LES FOR MEG
- Samtidig som du blar i boken, får du en levende opplesning av kjente innlesere, beriket med lydkulisser.
LES SELV
- All lyd er skrudd av, og foreldre eller barn kan lese selv.
LESEHJELP
- Her får du en meget sakte opplesning samtidig som hvert ord blir uthevet (karaoke).
LES INN
-Opptaksfunksjon. Hver side blir «telt ned» før opptak av din egen lesing begynner. Trykk hvor som helst på siden når du har lest ferdig, og opptaket lagres.
HØR DEG SELV
-Opptaket av din egen lesing blir lagt sammen med lydeffektene, og du får høre din egen «proffe» lydinnspilling når du blar deg frem i boken.

Young Lions - Reading Lions to the smallest
 
Løveunge-books are the simplest books in Leseløve universe. These are fun books to the freshest readers - those aged between 4 and 7 years. They are written to make reading easy - allowing the child to master to read a whole book itself!
Download the app and you get a bookshelf where the book LOOSE TOOTH by Richard Kuhn provided for free. You will also find a bookshop, with many more Løveunge titles available for purchase. When you purchase a book, it will move to your bookshelf and you can read it as often as you want.
 
A digital version of the famous reading practice books provide some additional features that make it even more fun to learn to read ...
Choose from the following ways to "read" the book at:
READ TO ME
- While browsing in the book, you get a live recital of famous innlesere, enriched with sound effects.
READ EVEN
- All audio is turned off and the parents or children can read themselves.
READING HELP
- Here's a very slow reading while each word is highlighted (karaoke).
READ IN
-Recording Function. Each side will be "counted down" before recording your own reading begins. Touch anywhere on the page when you finish reading, and recording is stored.
HEAR YOURSELF
-The recording of your reading is added along with sound effects, and you'll hear your own "pro" recording when you scroll through this book.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less