Norsk Prisbok
Norconsult Informasjonssystemer AS
2.0 Varies with device
Norsk Prisbok finne nå også som Android app og er like egnet på brett som på mobil.

Norsk Prisbok er et oppdatert oppslagsverk som inneholder bred og mangfoldig prisinformasjon vedrørende kostnader for et byggeprosjekt, samt livssykluskostnader og carbon footprint verdier.

App'en vil som boken med sine årlige utgivelser, følge utviklingen i byggebransjen. Boken inneholder mer enn 1700 ferdigkalkulerte elementer, over 7000 priser, tider, reseptmengder, LCC og CO2- verdier, samt erfaringspriser pr. kvadratmeter BTA for 65 bygningstyper i.h.t NS 3457.

Den er skreddersydd for å kunne benyttes i flere prosjektfaser. Fra kostnadsvurdering i tidligfasen av et eller flere prosjektkonsepter, basert på overordnede nøkkeltall, til vurdering av bæresystem i en bygning og sammenligning av kostnader for ulike kvalitetsvalg.

Blant våre kunder er arkitekter, rådgivende ingeniører, byggherrer og utbyggere, entreprenører og byggmestere, dvs. alle profesjonelle aktører i den norske byggebransjen.

In English: Norsk Prisbok contains price and construction data for the Norwegian market.

Norwegian Price book find now that Android app and is equally suitable on board as on mobile.

Norwegian Price book is an updated reference book that contains broad and diverse pricing information regarding costs for a construction project, as well as life cycle costs and carbon footprint values.

The app will like the book with their annual releases, monitor developments in the construction industry. The book contains more than 1,700 ferdigkalkulerte items, over 7000 prices, times, prescription amounts, LCC and CO2 values, and experience prices pr. square meters BTA for 65 building types in accordance with NS 3457.

It is tailored to be used in several project phases. From cost assessment in early phase of one or more project concepts, based on overarching indicators, the assessment of the carrying system in a building and comparison of costs for various quality choices.

Among our clients are architects, consulting engineers, builders and developers, contractors and builders, ie all professional actors in the Norwegian construction industry.

In English: Norwegian Price book contains price and construction data for the Norwegian market.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less