Fjalet e Shpreses
WOH-A
Varies with device Varies with device
Words of Hope app has been designed for deeper Bible study and to help every believer access God’s word from the comfort of smart phones and tablets at anytime and anywhere.
Words of Hope (Fjalet e Shpreses) brings:

1. A daily devotion
2. A plan and commentary to read the Bible in one year.
3. A daily Bible verse
4. An opportunity to contact us and send your prayers requests or questions.

"Do you understand what you're reading?"
That was Philip's question to a man from Ethiopia who was reading the Bible one day (Acts 9:30). Even to the most educated reader, the Bible can remain mysterious and daunting. Figuring out exactly what it is saying can be intimidating. Yet God's word is "living and active" (Hebrews 4:12) and even though it was written many years ago, it still speaks to us today.
Studying scripture is a life-long project, even longer really, because we draw on insights from Christians of the past and entrust our wisdom to future generations. But committing to a year of structured reading and study can bind the words on your hearts (Deuteronomy 6:6) and change your life. Words of Hope will act as your guide and teacher on this journey of transformation, drawing on history, archeology, original languages, theology, and stories to invite you to enter into the beautiful Word of God.
"But the one who received the seed that fell on good soil is the man who hears the word and understands it. He produces a crop, yielding a hundred, sixty or thirty times what was sown." (Matthew 13:23).

Words of HOPE – Fjalet e Shpreses
Good News. No Boundaries.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplikacioni Fjalët e Shpresës është ndërtuar për t’i sjellë lexuesve mundësinë e përdorimit të një sërë materialeve Biblike për rritje, inkurajim dhe dishepullim.
Qëllimi ynë është t’ju sjellim në mënyrë praktike dhe të vazhdueshme inkurajime përmes:

1. Vargjeve të përditshme Biblike.
2. Planit të leximit dhe studimit të Biblës në një vit.
3. Meditimit të përditshëm.
4. Dërgimit të kërkesave të lutjes, pyetjeve të ndryshme etj.

“A e kupton vallë atë që lexon?”
Kjo ishte pyetja që Filipi i bëri etiopasit i cili një ditë prej ditësh po lexonte Biblën (Vep. 8:30). Edhe për lexuesin më të arsimuar, Bibla mund të mbetet e mistershme dhe e pakapshme. Kuptimi me saktësi i asaj që ajo thotë, mund të duket shumë punë e vështirë. Megjithëkëtë, Fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese” (Hebrenjve 4:12). Edhe pse u shkrua shumë kohë më parë, ajo vazhdon të na flasë edhe sot e kësaj dite. Studimi i Shkrimit është një projekt që zgjat tërë jetën, e madje shkon përtej saj, sepse ne mësojmë edhe nga njohuritë e thella që marrim prej të krishterëve të kohëve të shkuara, dhe gjithashtu ia kalojmë mençurinë tonë brezave të ardhshëm. Por, përkushtimi për kalimin e një viti të tërë në lexim dhe studim të strukturuar, mund t’i lidhë fjalët e Shkrimit me zemrën tënde (Ligji i Përtërirë 6:6), si dhe të ta ndryshojë jetën. Rev. “Bibla në një Vit” do të shërbejë si udhëzuesi dhe mësuesi yt në këtë udhëtim transformimi, duke shfrytëzuar historinë, arkeologjinë, gjuhët origjinale, teologjinë dhe tregime të ndryshme, për t’ju ftuar të hyni në Fjalën e bukur të Perëndisë.
“Por ai që merr farën në dhe të mirë, është ai që e dëgjon fjalën dhe e kupton dhe jep fryt; dhe prodhon njëri njëqindfish, tjetri gjashtëdhjetëfish dhe tjetri tridhjetëfish.”(Mateu 13:23)

Aplikacioni Fjalet e Shprese do vazhdojë ta pasurojë shërbimin me opsione të reja për ta ndihmuar kishën te rritet e fortë në besim dhe urtësi. I jemi mirënjohës Perëndisë për këtë mundësi dhe privilegj.
Fjalët e Shpresës

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less