ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - 4 ΚΩΔΙΚΕΣ
Nomiki Bibliothiki Group S.A.
1.10 Varies with device
Η εφαρμογή 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 45 ONLINE (4K + 45 ONLINE) από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ είναι η μόνη 24/7 συνδρομητική υπηρεσία άμεσης επικαιροποίησης δεκάδων βασικών νομοθετημάτων της Ελληνικής Νομοθεσίας, η οποία επικαιροποιείται μετά από κάθε τροποποίηση ή άλλη νομοθετική αλλαγή με το κύρος και την εγγύηση της επιστημονικής ομάδας της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ.

Ο χρήστης γίνεται συνδρομητής της 4K + 45 ONLINE στην αναγραφόμενη τιμή των 29,99€ η οποία προσφέρει 2 άδειες χρήσης και δωρεάν επικαιροποίηση για 12 μήνες μετά την αγορά -για όσα νομοθετήματα έχουν υποστεί οποιαδήποτε τροποποίηση- μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ.

Τα αποτελέσματα αναζήτησης της εφαρμογής 4K + 45 ONLINE διασυνδέονται, μέσω του nbonline.gr, με σχετική νομοθεσία, νομολογία, άρθρα, μελέτες και γνωμοδοτήσεις. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο της βάσης nbonline.gr μπορούν να διασυνδεθούν αυτόματα σε αυτή πληκτρολογώντας τον προσωπικό τους κωδικό.

Σε περίπτωση που ο συνδρομητής της 4K + 45 ONLINE δεν επιθυμεί την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του με κόστος 29,99€, η εφαρμογή της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, διατηρεί την πρόσβαση του χρήστη σε όλα τα νομοθετήματα της Ελληνικής Νομοθεσίας που έχει αγοράσει, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί 12 μήνες μετά την αγορά της εφαρμογής. Η επικαιροποίηση επανενεργοποιείται με την καταβολή της συνδρομής.

Στην εφαρμογή 4K + 45 ONLINE της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ περιλαμβάνονται δεκάδες βασικά Νομοθετήματα από την Ελληνική Νομοθεσία:

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αστικός Κώδικας, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Κτηματολόγιο (Ν 2308/1995 και 2664/1998), Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα (Ν 3869/2010)

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ν 4139/2013 Περί εξαρτησιογόνων ουσιών, Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σύνταγμα, Συμβούλιο της Επικρατείας, Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Ν 1406/1983 για τις Διαφορές ουσίας στο Δημόσιο, Ν 702/1977 για τις Ακυρωτικές διαφορές και διαφορές Κοινωνικής Ασφάλισης στο Δημόσιο, Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Συνθήκη για την ΕΕ (ΣΕΕ), Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Χάρτης ΘΔ), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), Κανονισμός Βρυξελλών 44/2001 (ΚανΒρυξ Ι), Κανονισμός Βρυξελλών 2201/2003 (ΚανΒρυξ ΙΙ), Κανονισμός 593/2008/ΕΚ (ΡΩΜΗ Ι), Κανονισμός 864/2007 (ΡΩΜΗ ΙΙ)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Εμπορικός Νόμος (ΕμπΝ), Εμπορικές Πράξεις (ΒΔ 2/14.5.1835), Ν 1733/1987 για την Ευρεσιτεχνία, Σήματα (Ν 4072/2012), Ν 146/1914 για τον Αθέμιτο Ανταγωνισμό, Ν 3959/2011 για τον Ελεύθερο Ανταγωνισμό, Ν 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτή, ΚΝ 2190/1920 για τις Ανώνυμες Εταιρίες (ΑΕ), Ν 3190/1955 για τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ν 4072/2012 για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Αφανείς Εταιρίες, Ν 5325/1932 για τη Συναλλαγματική, ΝΔ 17.7/13.8.1923 για τα Αξιόγραφα, Ν 5960/1933 για την Επιταγή, Ν 2496/1997 για τον Ασφαλιστικό Νόμο (ΑσφΝ), ΠΔ 237/1986 για την Ασφάλιση Οχημάτων, ΝΔ 400/1970 για τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις, Πτωχευτικός Κώδικας (ΠτΚ), Εμπορικές Μισθώσεις (ΕμπΜισθ ΠΔ 34/1995)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Απολύσεις (Ν 2112/1920, ΒΔ 16/18.7.1920 και Ν 3198/1955).

Κατηγοριοποιημένη αναζήτηση
Κάντε αναζήτηση «άρθρου» εάν γνωρίζετε τον αριθμό του άρθρου, με «λέξη/λέξεις» εισάγοντας μία ή και περισσότερες λέξεις, ολόκληρες ή χωρίς κατάληξη για να συμπεριλάβετε περισσότερες πτώσεις ή «γενική» αναζήτηση για να συνδυάσετε τους δύο τρόπους αναζήτησης, πληκτρολογώντας τον αριθμό ενός άρθρου και/ή μία λέξη ή φράση

Η αναζήτηση γίνεται τόσο στους τίτλους όσο και στο κείμενο των άρθρων. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται κατηγοριοποιημένα ανά νομοθέτημα. Οι ζητούμενοι όροι επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Για την ενεργοποίηση της εφαρμογής 4 ΚΩΔΙΚΕΣ ONLINE της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ απαιτείται σειριακός αριθμός τον οποίο μπορείτε να αγοράσετε στο
http://www.nb.org/ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ_4K_ONLINE_ΓΙΑ_ANDROID

Application 4 CODES PLUS 45 ONLINE (4K + 45 ONLINE) from the law library is the only 24/7 immediate updating subscription service dozens of basic instruments of Greek Legislation, updated after each modification or other change to the legislative authority and guarantee the scientific team LAW LIBRARY.

The user is subscribed to 4K + 45 ONLINE to the published price of 29,99 € which offers two licenses and free updates for 12 months after the market for those instruments have undergone any modification-within no time of its publication in the Gazette

The results of implementing 4K + 45 ONLINE interconnected through nbonline.gr, with relevant legislation, case law, articles, studies and opinions. Users who have access to the full content of the database nbonline.gr can interface automatically is typing their personal password.

If the subscriber 4K + 45 ONLINE does not wish to renew the annual subscription at a cost of 29,99 €, the application of LAW LIBRARY maintains user access to all the instruments of the Greek Legislation purchased, as they have formed 12 months after the purchase of the application. Updating reactivated upon payment of the subscription.

In application 4K + 45 ONLINE LAW LIBRARY include the dozens of basic legislation by the Greek Law

CIVIL LAW
Civil Code, Code of Civil Procedure, Cadastre (N 2308/1995 and 2664/1998), indebted individuals (N 3869/2010)

CRIMINAL LAW
Penal Code, Code of Criminal Procedure, N 4139/2013 About addictive substances, Code of Laws for Drugs

PUBLIC LAW
Constitution, the State Council, Code of Administrative Procedure, Code of Administrative Procedure, N 1406/1983 for the State Substantive, N 702/1977 for annulling differences and differences in the Public Social Insurance, State revenue code (KEDE)

EUROPEAN LAW
Treaty on European Union (TEU), the Treaty on the Functioning of the EU (TFEU), Charter of Fundamental Rights of the EU (Map RT), European Convention on Human Rights (ECHR), Brussels Regulation 44/2001 (KanVryx I) Brussels Regulation 2201/2003 (KanVryx II) Regulation 593/2008/EK (Rome I), Regulation 864/2007 (Rome II)

COMMERCIAL LAW
Commercial Law (EmpN), Commercial Operations (NW 2/14.5.1835) N 1733/1987 for patents, trademarks (N 4072/2012), N 146/1914 on unfair competition, N 3959/2011 the Free Competition N 2251/1994 on Consumer Protection, CL 2190/1920 for the Societe Anonyme (SA), N 3190/1955 on Limited Liability Companies (LLC), N 4072/2012 on Private Capital companies, partnerships, and of firms Obscure Companies, N 5325/1932 to Exchange, SW 17.7/13.8.1923 for Securities, N 5960/1933 for the Draft, N 2496/1997 to the Insurance Law (AsfN), Decree 237/1986 for the motor insurance SW 400/1970 on Insurance Companies, Bankruptcy Code (GTR) Commercial Leases (EmpMisth PD 34/1995)

LABOUR LAW
Layoffs (N 2112/1920, 16/18.7.1920 NW and N 3198/1955).

Miscategorized search
Browse "article" if you know the number of the article, with "word / words' by entering one or more words, or whole without suffix to include more falls or 'general' quest to combine the two search modes by typing the number an article and / or a word or phrase

The search is done both in the titles and texts of articles. The results are shown categorized by statute. The desired conditions are highlighted in yellow.

To enable application of 4 CODES ONLINE LAW LIBRARY required serial number which you can buy in
http://www.nb.org/ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ_4K_ONLINE_ΓΙΑ_ANDROID

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less