ГДР8UA, офлайн решебник
Час майстрів
1.20 Varies with device
Компанія «Час майстрів» надає можливість отримати розв’язання домашніх завдань, які будуть доступні завжди в offline-режимі без підключення до інтернету та реклами, а також не містять помилок, доповнюються та оновлюються. Висока якість дорого коштує розробникам, тож просимо вас посприяти розвиткові цього застосунку і за таку якість і зручність сплатити мінімальну ціну.
Застосунок ГДР8UA, офлайн-решебник (Готові домашні роботи) від видавництва «Час майстрів» допоможе виконати домашню роботу учням 8-х класів будь-якої школи України з навчанням українською мовою. Застосунок містить розв’язання до задач, вправ та завдань основних шкільних підручників з таких навчальних предметів, як рідна (українська), російська, англійська, німецька мови, алгебра, геометрія, хімія, фізика, географія, біологія, історія України, всесвітня історія. Також в програмі міститься секція з лабораторними роботами з біології.
Застосунок працює автономно, тому для перегляду розв’язань вам не потрібен Інтернет, підключення до якого необхідне лише для встановлення та оновлення програми. Застосунок постійно і своєчасно оновлюється, бо видавництво швидко адаптує його наповнення до будь-яких змін у навчальних програмах та нововведень Міністерства освіти і науки України.
За допомогою ГДР8UA, офлайн-решебника (Готові домашні роботи) можна оперативно підготувати домашню роботу будь-де і будь-коли, навіть на перерві чи безпосередньо у класі. Зручна навігація допоможе вам за потреби швидко знайти відповідь у потрібному розділі підручника. Зворотний зв’язок стане у пригоді, якщо розв’язання якогось із завдань бракуватиме.
Застосунок ГДР8UA, офлайн-решебник (Готові домашні роботи) завантажується безкоштовно! Це надає змогу, не витрачаючи грошей, ознайомитися з його роботою та частиною розв’язань і прийняти рішення щодо придбання платної повної версії контенту. Щоб завантажити весь контент, слід відкрити застосунок і натиснути на назву будь-якого підручника, після цього вам запропонують ціну. За цією ціною ви отримуєте розв’язання до завдань усіх підручників, що містяться у застосунку. До окремих підручників розв’язання не продаються.
Також ви можете БЕЗКОШТОВНО завантажити усі розв’язання до підручників для потрібного класу, якщо придбали друковану версію ГДР (ГОТОВІ ДОМАШНІ РОБОТИ) від видавництва «Час майстрів». Кожен примірник з обмеженого накладу містить подарункову СКРЕТЧ-КАРТУ, що приховує код доступу. Після завантаження застосунку натисніть кнопку налаштувань, потім — «Увійти в мій «ГДР», введіть код, який ви знайдете, стерши захисну плівку на СКРЕТЧ-КАРТІ. Книжку можна придбати на сайті видавництва «Час майстрів».
ГДР8UA, офлайн-решебник (Готові домашні роботи) рекомендований батькам для допомоги дитині із домашніми завданнями. Школярам він дозволяє ефективно використовувати свій час, щоб вкладати сили у власні захоплення і самореалізацію. Бажаємо, щоб використання ГДР8UA, офлайн-решебника при виконанні домашніх робіт дозволило вам, пане школяр, не втратити упевненості в собі, бо тоді ви не будете боятися діяти, розвиваючи свої таланти, станете Майстром. Час майстрів настав!
Для кожного класу створено окремий застосунок: ГДР1-2UA, ГДР3UA, ГДР4UA, ГДР5UA, ГДР6UA, ГДР7UA, ГДР8UA, ГДР9UA, ГДР10UA, ГДР11UA.

The company "Time Masters" provides an opportunity to get resolution of homework to be always available in offline-mode without connecting to the Internet and advertising, and do not contain errors, supplemented and updated. High quality is expensive for developers, so we ask you to contribute to the development of this application and the quality and convenience of the established minimum price.
Application HDR8UA, reshebnyk offline (Ready domestic work) from the publisher "Time Masters" will perform homework students 8th grade of any school of education Ukraine Ukrainian. The application contains a solution to problems, exercises and basic tasks of school textbooks on subjects such as the native (Ukrainian), Russian, English, German, algebra, geometry, chemistry, physics, geography, biology, history of Ukraine, world history. The program also contains a section with laboratory work in biology.
Application works offline, so to see solutions you do not need Internet connection is only necessary to install and upgrade programs. Application constantly updated and timely for publishing its content quickly adapt to any changes in the curriculum and innovations Ministry of Education and Science of Ukraine.
With HDR8UA, offline reshebnyka (Finished homework) can quickly prepare homework anywhere, anytime, even on break or directly in the classroom. Easy navigation helps you needed to quickly find the answer in the right section of the manual. Feedback will be useful when solving any of the problems is not enough.
Application HDR8UA, offline reshebnyk (Finished homework) loading free! It allows without spending money, get acquainted with his work and part solutions and decide to purchase the full version of paid content. To download all content to open the application and click on the name of any textbook, then you will be offered price. For that price you get a solution to all problems of textbooks contained in the application. To solve some textbooks are not sold.
You can download all the textbooks to solve for the desired class if purchased printed version (GDR READY homework) from the publisher "Time Masters". Each copy of the limited edition contains your gift scratch cards that hides the access code. After downloading the application, click Settings, and then - "Sign in to my" GDR ", enter the code that you find erased protective film on scratch cards. The book can be purchased at the publishing house "Time Masters".
HDR8UA, offline reshebnyk (Finished homework) recommended parents to help a child with homework. Schoolchildren he makes good use of their time to invest in their own forces capture and fulfillment. We wish to use HDR8UA, reshebnyka offline while performing domestic work has allowed you, sir student, do not lose confidence in yourself, because then you will not be afraid to act, developing their talents and become a Master. Time Masters come!
For each class created a separate application: HDR1-2UA, HDR3UA, HDR4UA, HDR5UA, HDR6UA, HDR7UA, HDR8UA, HDR9UA, HDR10UA, HDR11UA.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less