Bói bài toàn thư
VuKhuc
1.0.0.15 Varies with device
Bói bài là một nghệ thuật dự toán tương lai thông qua ý nghĩa những quân bài tây. Việc dự đoán này gần như là một công thức. Tuy nhiên, đối với người học đạo thì ngoài việc luận đoán theo công thức, còn được ân điển, gia trì của thầy tổ thì hiển nhiên việc chiêm đoán có phần khác hơn.

Phần mềm này ra đời nhằm giúp các bạn có thể xin một quẻ bói và luận giải được tương lai thông qua một số công thức có sẵn một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hiện nay phần mềm hỗ trợ các loại quẻ sau:

- Bói quẻ cửu huyền thất tổ
- Bói quẻ hằng ngày
- Bói quẻ thời vận
- Bói quẻ ngày sinh
- Bói quẻ tình yêu
- Bói sự việc sắp đến.

Tarot is an art of estimating the future through the cards meaning west. The predictions are almost a recipe. However, for the school, in addition to directing the formula to infer, also grace, blessing his team obviously have to contemplate other than guessing.

This software created to help you can get a hexagram fortune and future interpretation through some formulas available easily and quickly. Currently the software supports the following types of hexagram:

- Mystical Tarot permanent loss hexagram nest
- Tarot daily hexagram
- Tarot hexagram luck
- Tarot hexagram Birthday
- Tarot love hexagram
- Tarot upcoming events.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less