Kỹ năng toàn thư
VuKhuc
1.0.0.12 Varies with device
Kỹ năng là năng lực hay khả năng của chủ thể thực hiện thuần thục một hay một chuỗi hành động trên cơ sở hiểu biết (kiến thức hoặc kinh nghiệm) nhằm tạo ra kết quả mong đợi

Hiện tại chúng tôi cung cấp tài liệu hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng như

- Nghệ thuật nói chuyện.
- Nghệ thuật nói chuyện thu hút.
- Kỹ năng mềm.
- Kỹ năng sống.
- Nghệ thuật bán hàng.
- Binh pháp tôn tử.
- 36 kế sách kinh doanh.
- Nghệ thuật xử thế của người xưa.
- Cái dũng của thánh nhân.
- Đắc nhân tâm.

Đặc điểm:
- Có thể đọc offline.
- Giao diện thân thiện với người dùng.
- Nội dung phong phú.
- Tốc độ truy xuất nhanh.
- Kích thước chương trình nhỏ gọn.

Skill is the capacity or the ability of subjects to perform one or a mature sequence of actions on the basis of knowledge (knowledge or experience) in order to produce the expected results

Currently we offer training documentation skills such as

- Art talk.
- Art talk attraction.
- Soft skills.
- Life skills.
- The art of selling.
- The Art of War.
- 36 business strategies.
- zis art of the ancients.
- The courage of the saints.
- Dale Carnegie.

Characteristics:
- Can be read offline.
- User-friendly interface with the user.
- Rich content.
- fast access speed.
- Compact program size.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less