פלא יועץ
אפליקציות בעברית
1.0 Varies with device
אפליקציית ספר פלא יועץ עם אפשרויות: סימניה, חיפוש ואפשרות הגדלה והקטנה של הטקסט

רבותינו גדולי הדורות הורונו שחייב אדם ללמוד ספרי מוסר בקביעות יום יום. וכ"פ המשנה ברורה סימן א' סוס"ק יב: וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי מוסר בכל יום ויום אם מעט ואם הרבה, כי הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו ותבלין היצר הרע הוא תוכחת מאמרי חז"ל עכ"ל.
רבנו חיים פלאג'י ע"ה בספרו "כף החיים" (כ,ד) כתב: ...לא יעבור עליו מבלי שילמד בכל יום לפחות חצי שעה בספר מוסר קודם שיתחיל ללמוד בעומק ההלכה.
מרן ראש הישיבה חכם יהודה צדקה זצ"ל כתב לתלמיד: "ללמוד ספר מוסר בכל יום לפחות חצי שעה בבוקר וחצי שעה בערב מתוך התבוננות" (ספר וזאת ליהודה עמ' 163).
מרן ראש הישיבה בעל "אבי עזרי" זצוק"ל אמר: "כל יהודי בכל תקופה ובכל גיל, צריך ללמוד חצי שעה מוסר בכל יום, ובלעדי זה איני יודע איך אפשר להיות יהודי" (ס' משולחנו של רבנו ח"ב עמ' קנ).

הבטחותיו הנדירות של רבנו הגה"ק רבי אליעזר פאפו זצוק"ל
ללומדים בספרו "פלא יועץ"
"ואליכם אישים יקרים אקרא! אחי ועמי, לקוח את ספר התורה הזה, ובזה למדו היטב לטוב לכם, שמעו ותחי נפשכם ששון ושמחה תשיגו בעולם הזה ובעולם הבא גילה אחר גילה" (רבנו בהקדמה לספרו "פלא יועץ").
"כי מי האיש החפץ להיות מזומן לחיי העולם הבא לקיים מילי דספר "פלא יועץ" (רבנו בהקדמה לספרו "חסד לאלפים").
"וגם אחלה פני כל יודעי דת שיקראו בספרי וידרשו מילי ברבים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אולי יתעשת האלוקים ויזכני שיעשו דברי פירות, ובכן נפשי תגיל בה' ואם אזכה לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו אשלם במיטבא לכל מאן דלימטי ליה מיניה הנאה [ביאור: לכל מי שיבוא לי ממנו הנאה] רעי חנוני חנוני! (רבנו בהקדמה לספרו "פלא יועץ").

Wonderful Counselor book app with options: bookmark, search and possibility of raising and lowering of the text

Our teachers boron greatest generations must learn human morality books regularly every day. And KF clear sub-Article Sos"k L: And to the person to determine its time studying books removed each day to a more or that big from the other big hereof and created the evil inclination spice is what our sages teach rebuke cleanse.
Rabbi Chaim Palagi blessed in his book "Life spoon" (c, d) wrote: ... do not pass it without having to learn every day for at least half an hour before the book is removed starting to learn the depth of Jewish law.
Maran Rosh Yeshiva Jewish scholar student charity of blessed memory wrote: "Learning to Tell removed every day for at least half an hour in the morning and half an hour in the evening of contemplation" (book in Judea p 163).
Maran Rosh Yeshiva of "Avi aids" Ztzok"l said: "All the Jews of every age and of every age, should learn morality half an hour every day, and without it I do not know how one can be a Jew" (S. From the desk of Rabbi part two, p Ken ).

Promises rarity of Rabbi Eliezer Papo Holy Gaon Rabbi Ztzok"l
Learners in his book "Wonderful Counselor"
"And you Personalities expensive'll call! My brother and me, a customer this Torah scroll, and other well learned for the best you heard, and long live you wish joy and happiness you will achieve in this world and in the hereafter discovered another age" (R. preface to his book "Wonderful Counselor").
"The man who wishes to become cash afterlife hold Milli Despereaux" Wonderful Counselor "(R. preface to his book" Grace thousands ").
"And great across all know religion read the books and require Millie publicly in synagogues and houses of study, may come to his senses God and the Universe grant us do the words of fruit, well psychological Tgil it, and if I win predict pleasantly Lord and to visit his temple would pay Bmitba TO WHOM Dlimti Lia Minya pleasure [Note: all whoever comes to me from enjoying] Rei nerdy nerdy! (R. preface to his book "Wonderful Counselor").

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less