Tekst Dzienny 2017
Debuger Software
7.3.1.5 Varies with device
Aplikacja przedstawia tekst dzienny.
Zobacz stronę aplikacji https://debuger.ga/tekstdzienny

Możliwości aplikacji:
- Widgety na pulpit przedstawiające werset/fragment Biblii wybrany na dany dzień.
- Po dotknięciu widgetu lub uruchomieniu aplikacji dostępny jest cały tekst na dzisiejszy dzień.
- Aplikacja pozwala na odczytanie tekstu na kolejne/poprzednie dni wystarczy z jej menu wybrać opcję "inny dzień" a następnie ustawić datę.
- Aplikacja przypomni (o ustalonej godzinie) za pomocą powiadomienia na pasku statusu o nowym tekście dziennym do przeczytania gdy zmieni się data (z dźwiękiem lub bez).
- Za pomocą gestów "szczypania" i "rozszerzania" można w łatwy sposób zmienić rozmiar tekstu w oknie aplikacji by ułatwić czytanie.
- Przy pomocy opcji "Początkowy rozmiar tekstu" w menu aplikacji można w łatwy sposób dostosować początkową wielkość jaką będzie miał tekst przy uruchamianiu aplikacji.
- Możliwość wyboru pomiędzy 16 kolorami widgetu. ([Menu]->Zmień kolor widgetu)
- Możliwość zmiany koloru tekstu na widgecie.
- Po dotknięciu linku wewnątrz tekstu otworzona zostanie biblioteczka z wersetem (ta opcja wymaga dostępu do internetu), lub małe okienko z treścią wersetu w zależności od ustawień.
- Możliwość zapisania aktualnie wyświetlanego tekstu w wybranym folderze.
- Możliwość wysłania aktualnie wyświetlanego tekstu jako wiadomości SMS.
- Tryb dzienny i nocny (czarny tekst na białym tle lub jasny na czarnym tle).
- Odczytywanie tekstu przez syntezator mowy
- Wybór koloru odnośników (wersetów)
- Lista ulubionych tekstów (dni)
... i wiele więcej.

Aplikacja wymaga dostępu do sieci jedynie w celu otworzenia biblioteczki (jw.org)z pełnym wersetem do którego odnoszą się linki w tekście.

Twoja opinia/sugestia jest dla mnie bardzo ważna więc jeśli masz pomysł na poprawę lub dodatkową
opcję w aplikacji to nie wahaj się napisać.

The application presents a living text.
See page application https://debuger.ga/tekstdzienny

Application possibilities:
- Widgets on the desktop of verse / Bible passage chosen for the day.
- When you touch the widget, or start the application contains the entire text for the day.
- The application allows you to read text on the next / previous day just from her menu, select "another day" and then set the date.
- The application will remind (time) from via notifications in the status bar of the new text to read the day when the date is changed (with or without sound).
- Use gestures "pinch" and "expansion" can easily change the size of text in the application window to make it easier to read.
- With the "initial size of the text" in the application menu, you can easily adjust the initial size of the text which will be at application startup.
- Choice between 16 colors widget. ([Menu] -> Change the color of the widget)
- Ability to change the color of text on the widget.
- When you touch a link within the text library will be opened with a verse (this option requires access to the Internet), or a small box with the contents of verse depending on the settings.
- The ability to save the currently displayed text in the selected folder.
- Ability to send the currently displayed text as SMS messages.
- Day and night mode (black text on a white background or light on a black background).
- Text to speech synthesizer
- Choice of color references (verses)
- Favorites list of texts (days)
... and a lot more.

The application requires network access only to open bookcase (jw.org) with full verse to which the links in the text.

Your opinion / suggestion is very important for me so if you have an idea for improvement or additional
option in the application do not hesitate to write.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less