Prawo Podatkowe
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.
1.02 Varies with device
Najbardziej funkcjonalny zbiór przepisów podatkowych na urządzenia mobilne przygotowany we współpracy z EY.


W wersji darmowej:
- dostęp do zbioru najważniejszych ustaw podatkowych;
- gwarancja aktualizacji stanu prawnego nie rzadziej niż raz na 2 miesiące;
- możliwość przeglądania przepisów w wygodnej formie;
- wyszukiwarka pozwalająca na skok do wybranego przepisu lub odnalezienie wskazanej frazy;
- dodawanie własnych notatek do tekstu ustawy...
- ...oraz możliwość udostępniania ich wraz z treścią przepisu;
- komentarze z oznaczeniem kiedy dany przepis uległ nowelizacji;


W aplikacji można dokonać zakupu wersji "pro", która rozszerza podstawowe funkcjonalności o:
- szybkie aktualizacje stanu prawnego (z reguły nie później niż kilka dni po wejściu w życie nowelizacji);
- zbiór rozporządzeń wydanych do ustaw z wersji podstawowej;
- blog z komentarzami ekspertów EY;


Lista ustaw dostępnych w aplikacji:
- Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych;
- Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
- Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- Ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
- Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
- Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn;
- Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
- Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
- Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
- Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym;
- Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym;
- Ustawa z 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych;
- Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej;
- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

The most functional set of tax rules for mobile devices prepared in cooperation with EY.


The free version:
- Access to a set of major tax laws;
- Warranty upgrade the legal status of not less than once every two months;
- The ability to view the rules in a convenient form;
- Search engine allows you to jump to the selected recipe or finding indicated phrase;
- Add your own notes to the text of the law ...
- ... And the ability to share their content with the provision;
- Comments of the code when the provision has the amendment;


In the application, you can purchase version of 'pro', which extends the basic functionality of:
- Quick updates of legal status (usually no later than a few days after the entry into force of the amendment);
- A set of regulations issued to set out the basic version;
- Blog with expert commentary EY;


List set available in the application:
- The Act of 9 September 2000 on the tax on civil law transactions;
- Act of 15 February 1992 on income tax from legal persons;
- Act of August 29, 1997 - Tax Ordinance;
- Act of 29 September 1994 on accounting;
- Act of 13 October 1995 on the basis of records and identification of taxpayers;
- Act of 20 November 1998 on lump-sum income tax on certain income earned by individuals;
- Act of 11 March 2004 on tax on goods and services;
- Act of 28 July 1983 on tax on inheritance and gifts;
- The Act of 26 July 1991 on income tax from individuals;
- The Act of 6 December 2008 on the excise tax;
- Act of 16 November 2006 on stamp duty;
- Act of 12 January 1991 on local taxes and fees;
- Act of 24 August 2006 Tonnage Tax;
- Act of 5 July 1996 on tax consulting;
- Act of 21 June 1996 on the offices and tax offices;
- Act of 28 September 1991 on fiscal control;
- Act of 30 August 2002 - Law on proceedings before administrative courts.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less