Modlitewnik dla młodzieży
Wydawnictwo AGAPE Miłujcie się! Love one another
1.2 Varies with device
Only in Polish language.

Modlitewnik oddawany do Twoich rąk ma Ci towarzyszyć i pomagać w trudnym czasie wzrastania, w przyjmowaniu za swoje ewangelicznych wartości, a przede wszystkim w budowaniu głębokiej więzi z Jezusem, który jest najważniejszym Nauczycielem obdarzającym zawsze miłością, dającym każdej i każdemu z nas moc Bożą, nadzieję oraz radość życia. Niech więc Jezus stanie się dla Ciebie Panem i źródłem Twojego osobistego życia. Niech sam kształtuje Twoje serce, abyś mógł (mogła) kochać i odczuwać, że spełniasz się w tym ziemskim życiu, przygotowując się nieustannie do życia wiecznego z Bogiem.

Modlitewnik dla młodzieży zawiera ponad 150 modlitw podzielonych na 15 kategorii. Znajdziesz tu nie tylko tradycyjne modlitwy, ale również specjalnie przygotowane modlitwy przez zespół redakcyjny czasopisma Miłujcie się!: modlitwy o czystość, modlitwy o zdrowe więzi z innymi i rodziną, modlitwy pozwalające przygotować się do małżeństwa, modlitwy uwielbienia, modlitwy o uzdrowienie oraz wiele innych.
Oprócz modlitw, Modlitewnik obejmuje mały katechizm, który przypomni Ci podstawowe prawdy wiary jak: 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, czy Błogosławieństwa Ewangeliczne.
Dzięki aplikacji przygotujesz się do bierzmowania oraz poprzez rachunek sumienia do sakramentu pokuty.


GŁÓWNE ZALETY:
• Autorskie modlitwy zespołu redakcyjnego katolickiego czasopisma Miłujcie się!
• Przejrzysty interfejs użytkownika
• Pełna funkcjonalność dostępna offline
• Brak reklam

1. TRADYCYJNE MODLITWY
• Ojcze nasz
• Zdrowaś Maryjo
• Wierzę w Boga
• Modlitwa przed jedzeniem
• Modlitwa po jedzeniu
• Modlitwa przed nauką
• Modlitwa po nauce
• Wezwania do św. Michała Archanioła
• Różaniec

2. MAŁY KATECHIZM
• Dziesięć przykazań Bożych
• Dwa przykazania miłości
• Błogosławieństwa Ewangeliczne

3. KRÓTKO O SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA
• Co to jest bierzmowanie?
• Jak wygląda istotny obrzęd bierzmowania?
• Kto może bierzmować?

4. TRADYCYJNE MODLITWY O CZYSTOŚĆ
• Modlitwa o czystość dla dziewcząt
• Modlitwa o czystość dla chłopców

5. UCZĘ SIĘ SZANOWAĆ I KOCHAĆ SAMEGO/SAMĄ SIEBIE
• Wdzięczność za dar życia
• Wdzięczność za dar sumienia
• Powierzenie swojej przyszłości Panu Jezusowi

6. UCZĘ SIĘ SZANOWAĆ I KOCHAĆ BOGA
• Wdzięczność za dar chrztu św.
• Wdzięczność za sakrament pojednania
• Droga krzyżowa

7. UCZĘ SIĘ BUDOWAĆ ZDROWE WIĘZI Z INNYMI
• Modlitwa o nawrócenie grzeszników
• Modlitwa za zmarłych

8. UCZĘ SIĘ SZANOWAĆ SWOJE CIAŁO I PŁEĆ
• Wdzięczność za dar płci
• Wdzięczność za dar ciała
• Modlitwa dla dziewcząt o panowanie nad uczuciowością
• Rachunek sumienia z VI i IX przykazania

9. UCZĘ SIĘ BUDOWAĆ DOBRE RELACJE Z OSOBAMI ODMIENNEJ PŁCI
• Panie, chcę iść drogą czystej miłości
• Panie, pomóż mi odróżniać miłość od egoizmu
• Prośba o budujące przeżywanie spotkań z sympatią

10. PRZYGOTOWUJĘ SIĘ DO MAŁŻEŃSTWA
• Modlitwa o bycie dobrą żoną
• Modlitwa o bycie dobrym mężem
• Modlitwa o czystość przedmałżeńską
• Modlitwa o wytrwanie w czystości przedmałżeńskiej

11. UCZĘ SIĘ DOBRZE ŻYĆ W RODZINIE – CHCĘ STWORZYĆ KIEDYŚ KOCHAJĄCĄ SIĘ RODZINĘ
• Modlitwa o bycie dobrą matką
• Modlitwa o bycie dobrym ojcem
• Wdzięczność za dar płodności

12. MAM SZANSĘ BYĆ WE WSPÓLNOCIE RUCHU CZYSTYCH SERC
• Ruch Czystych Serc
• Modlitwa zawierzenia
• Modlitwa o dobre przygotowanie się do małżeństwa
• Przyrzeczenie życia w czystości

13. RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY
• I. Rachunek sumienia
• II. Żal za grzechy
• III. Mocne postanowienie poprawy
• IV. Szczera spowiedź
• V. Zadośćuczynienie

14. MODLITWY O UZDROWIENIE
• Modlitwa o uzdrowienie z dręczących, złych myśli
• Modlitwa o uzdrowienie z uzależnienia od masturbacji
• Modlitwa o uzdrowienie z uzależnienia od pornografii
• Modlitwa o uzdrowienie ze zranień po cudzołóstwie

15. BÓG MÓWI DO CIEBIE
• Jestem Twoim Ojcem i Panem
• Czynię Cię nowym stworzeniem

Wykonawca: http://www.mobilehero.co/

Only in Polish language.

Prayer book put into your hands is to accompany and assist in difficult time growing in acceptance for their evangelical values, and above all in building a deep relationship with Jesus, which is the most important teacher bestowal always love, giving each and every one of us the power of God, hope and the joy of life. Let Jesus becomes Lord for you and the source of your personal life. Let alone shapes your heart, so you can (could) love and feel that you meet in this earthly life, preparing incessantly for eternal life with God.

Prayer Book for young people includes more than 150 prayers divided into 15 categories. You will find not only traditional prayer, but also specially prepared prayer by the editorial staff of the magazine Love !: a prayer for purity, pray for healthy relationships with others and family, prayer allows prepare for marriage, prayer, worship, prayers for healing and many others.
In addition to prayer, prayer book includes a small catechism, which will remind you of the fundamental truths of the faith as the 10 commandments of God, 5 commandments of the Church, the Evangelical Beatitudes.
With this application, you prepare for Confirmation and by an examination of conscience to the sacrament of penance.


MAIN ADVANTAGES:
• Copyright prayers of the editorial board of the Catholic magazine Love One Another!
• Clear user interface
• Full functionality is available offline
• No ads

1. TRADITIONAL PRAYER
• Our father
• Hail Mary
• I believe in god
• Prayer before eating
• Prayer after eating
• Prayer before learning
• Prayer after learning
• Calls for St. Michael the Archangel
• Rosary

2. SMALL CATECHISM
• The Ten Commandments
• Two commandment of love
• Blessing Gospel

3. SHORT O sacrament of confirmation
• What is Confirmation?
• What is the essential rite of Confirmation?
• Who can confirm?

4. TRADITIONAL PRAYER ABOUT CLEAN
• Praying for purity for girls
• Praying for purity for boys

5. I learn to respect and love himself / herself
• Gratitude for the gift of life
• Gratitude for the gift of conscience
• Entrusting your future to the Lord Jesus

6. I learn RESPECT AND LOVE OF GOD
• Gratitude for the gift of baptism.
• Gratitude for the Sacrament of Reconciliation
• Way of the Cross

7. I learn BUILDING HEALTHY RELATIONSHIP WITH OTHER
• Prayer for the conversion of sinners
• Prayer for the dead

8. I learn RESPECT YOUR BODY AND SEX
• Gratitude for the gift of sex
• Gratitude for the gift of the body
• Prayer for girls for control of emotionality
• Examination of conscience of the sixth and ninth commandments

9. I learn BUILD GOOD RELATIONS WITH THIRD opposite sex
• Lord, I want to go the way of pure love
• Lord, help me to distinguish love from selfishness
• Request uplifting experience of meetings with sympathy

10. preparing for marriage
• Prayer for being a good wife
• Prayer for being a good husband
• Prayer for the purity of premarital
• Prayer for perseverance in premarital chastity

11. I learn WELL LIVING IN THE FAMILY - EVER WANT TO CREATE A loving family
• Prayer for being a good mother
• Prayer for being a good father
• Gratitude for the gift of fertility

12. I HAVE A CHANCE TO BE IN THE COMMUNITY MOVEMENT OF PURE HEARTS
• Movement of Pure Hearts
• The prayer of entrustment
• Praying for good preparation for marriage
• The promise of life in purity

13. EXAMINATION OF CONSCIENCE FOR YOUTH
• I. The Reckoning
• II. Repentance
• III. A firm resolve to improve
• IV. A sincere confession
• V. Atonement

14. A PRAYER HEALING
• Prayer for healing from the oppressive, evil thoughts
• Prayer for healing from addiction to masturbation
• Prayer for healing from addiction to pornography
• Prayer for healing the wounds after adultery

15. GOD SPEAKS TO YOU
• I am your Father and the Lord
• I make you a new creation;

Artist: http://www.mobilehero.co/

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less