Polskie Ustawy (Kodeksy) Free
ZIC aplikacje mobilne
4.2.6 Varies with device
Polskie Ustawy to bezpłatna aplikacja zawierająca ponad 100 kodeksów i ustaw pogrupowanych w przejrzystych kategoriach. Aplikacja jest regularnie aktualizowana i uzupełniana o kolejne akty prawne. Polecana prawnikom, studentom oraz tym wszystkim, którzy potrzebują szybkiego dostępu do przepisów prawa w swoim telefonie.

Główne zalety aplikacji to bardzo szeroki wybór ustaw dostępnych w trybie offline, prosty i intuicyjny interfejs oraz możliwość znajdowania przepisów po poszczególnych artykułach. Obszerne akty prawne zostały podzielone na mniejsze jednostki, do których można uzyskać szybki dostęp za pomocą panelu wysuwanego z prawej strony aplikacji.

Bezpłatna wersja aplikacji wymaga dostępu do Internetu w celu komunikacji z serwerem reklam. Jeżeli irytują Cię reklamy w aplikacji - zachęcamy gorąco do pobrania pełnej wersji - zawiera ona także funkcjonalność dodawania fragmentów ustaw do zakładek użytkownika.

Spis kategorii oraz ustaw:

Konstytucja i ustrój sądów
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
- Trybunał Konstytucyjny
- Sąd Najwyższy
- Sądy Powszechne
- Sądy administracyjne
- Prokuratura
- Kodeks wyborczy

Prawo cywilne:
- Kodeks cywilny
- Kodeks postępowania cywilnego
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy
- Prawo wekslowe
- Księgi wieczyste i hipoteka
- Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów
- Własność lokali
- Koszty sądowe w sprawach cywilnych
- Sprzedaż konsumencka
- Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
- Komornicy sądowi i egzekucja
- Prawo prywatne międzynarodowe
- Rozporządzenie RZYM I
- Rozporządzenie RZYM II
- Rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów.

Prawo karne:
- Kodeks karny
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks wykroczeń
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
- Kodeks karny skarbowy
- Kodeks karny wykonawczy
- Postępowanie w sprawach nieletnich
- Opłaty w sprawach karnych
- Wychowanie w trzeźwości

Prawo handlowe i gospodarcze:
- Kodeks spółek handlowych
- Krajowy Rejestr Sądowy
- Prawo upadłościowe i naprawcze
- Zamówienia publiczne
- Swoboda działalności gospodarczej
- Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
- Ochrona konkurencji i konsumentów
- Prawo energetyczne
- Prawo przewozowe

Prawo administracyjne i samorządowe:
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Postępowanie przed sądami administracyjnymi
- Gospodarka nieruchomościami
- Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
- Prawo ochrony środowiska
- Prawo budowlane
- Prawo geologiczne i górnicze
- Prawo o ruchu drogowym
- Finanse publiczne
- Samorząd gminny
- Samorząd powiatowy
- Samorząd województwa
- Oświata
- Prawo farmaceutyczne
- Dostęp do informacji publicznej

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
- Kodeks pracy
- Zwolnienia grupowe
- Odpowiedzialność materialna pracownika
- Wspólna odpowiedzialność materialna pracowników
- System ubezpieczeń społecznych
- Renty i emerytury
- Choroba i macierzyństwo
- Pomoc społeczna

Prawo podatkowe:
- Ordynacja podatkowa
- Kontrola skarbowa
- VAT - podatek od towarów i usług
- CIT - podatek dochodowy od osób prawnych
- PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych
- Akcyza
- Podatek od czynności cywilnoprawnych
- Podatki i opłaty lokalne
- Spadki i darowizny
- Zryczałtowany podatek dochodowy
- Opłata skarbowa
- Rachunkowość

Prawo finansowe:
- Prawo bankowe
- Nadzór nad rynkiem kapitałowym


Prawo własności intelektualnej:
- Prawo autorskie
- Prawo własności przemysłowej


Dla służb i urzędów:
- Ustawa o policji
- Ustawa o ABW i AW
- Straż Graniczna
- Straż Pożarna
- Straże gminne
- Cudzoziemcy
- Ochrona informacji niejawnych
- Środki przymusu bezpośredniego
- Broń i amunicja
- Służba cywilna
- Urzędnicy państwowi

Organizacje pozarządowe:
- Stowarzyszenia
- Fundacje
- Pożytek publiczny i wolontariat

Polish Law is a free application contains over 100 codes and laws grouped into clear categories. The app is regularly updated and supplemented by further legislation. Recommended lawyers, students and all those who need quick access to the law on your phone.

The main advantages of application is very wide choice set available in the offline mode, a simple and intuitive interface and the ability to find the laws of individual articles. Extensive legal acts are divided into smaller units, which can be accessed quickly by using pop-up panel on the right side of the application.

Free version of the application requires access to the Internet to communicate with the ad server. If you are irritated by in-app advertising - we encourage you strongly to download the full version - it also contains the functionality to add pieces set to the user's bookmarks.

A list of categories and laws:

The Constitution and judicial system
- Constitution of the Polish Republic
- Constitutional Court
- Supreme Court
- Courts Widespread
- Administrative courts
- Prosecutors Office
- Election Code

Civil law:
- Civil Code
- Code of Civil Procedure
- Family and Guardianship Code
- Bills of Exchange Law
- Land registers and mortgage
- Pledge and register liens
- Ownership of premises
- Legal costs in civil cases
- Consumer sales
- The terms of payment in commercial transactions
- Bailiffs and enforcement
- Private International Law
- Regulation ROME AND
- Regulation Rome II
- Regulation on fees for solicitors and barristers.

Criminal law:
- The Penal Code
- Code of Criminal Procedure
- Code offenses
- Code of Conduct in misdemeanor cases
- Fiscal Penal Code
- Executive Penal Code
- Proceedings in juvenile cases
- Charges in criminal matters
- Education in Sobriety

Economic and commercial law:
- Commercial Companies Code
- National Register of court
- Bankruptcy and Reorganization
- Public procurement
- Freedom of establishment
- Combating unfair competition
- Protection of Competition and Consumers
- Energy law
- Transport Law

Administrative law and government:
- Code of Administrative Procedure
- The proceedings before the administrative courts
- Real estate management
- Planning and zoning
- Environmental law
- Construction Law
- Geological and Mining Law
- Traffic rules
- Public finances
- Self-government community
- Local government district
- Regional Government
- Education
- Pharmaceutical Law
- Access to public information

Labor law and social security:
- Labour Code
- Redundancies
- Liability of the employee
- Joint liability of employees
- The social security system
- PENSIONS
- Sickness and maternity
- Social assistance

Tax law:
- Tax
- Fiscal control
- VAT - value-added tax
- CIT - corporate tax
- PIT - income tax on individuals
- Excise
- CLAT
- Local taxes and fees
- Dips and donations
- The flat-rate income tax
- Stamp duty
- Accounting

Financial law:
- Banking
- Supervision of capital market


Intellectual property law
- Copyright
- Industrial Property Law


For departments and offices:
- The Police Act
- Law on ABW and AW
- Border guards
- Fire brigade
- Municipal police
- Foreigners
- Protection of classified information
- Measures of direct coercion
- Weapons and ammunition
- Civil service
- Civil servants

Non-governmental organizations:
- Associations
- Foundations
- Utility public and voluntary

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less