ประมวลรัษฎากร
U TEAM
1.1 Varies with device
ประมวลรัษฎากร เป็นชื่อของกฎหมายภาษีอากรฉบับหนึ่ง มีผลใช้บังคับโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลรัษฏากร พ.ศ. 2481 กฎหมายฉบับนี้เดิมเป็นที่รวมของกฎหมายภาษีอากรสำคัญหลายประเภท

ปัจจุบันเป็นที่รวมของกฎหมายภาษีอากรเพียง 4 ประเภทด้วยกันคือ
ประเภทที่หนึ่ง ภาษีเงินได้ แบ่งเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีนี้จัดเป็นภาษีทางตรงประเภทหนึ่ง
ประเภทที่สอง ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ประเภทที่สาม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประเภทที่สี่ อากรแสตมป์ จัดเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นระบบภาษีใหม่ที่นำมาบังคับใช้แทนภาษีการค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ภาษีเหล่านี้ล้วนแต่เป็นภาษีทางอ้อมที่เก็บจากฐานการใช้จ่ายบริโภคอุปโภคทั่วไปทั้งสิ้น ภาษีอากรทั้ง 4 ประเภทนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพากร

Revenue Code One version is the name of the tax law. The entry into force of the law to be Texans Rasada Agrarian Law No. 2481 was originally a collection of several important tax law.

Current tax law is a collection of four different types.
Type the income share of the personal income tax. And corporate income tax. This tax is a direct tax type.
The second type VAT.
The third category of business taxes.
The fourth type of stamp duty is the indirect tax type.
VAT and business tax is a new tax system that applies the tax from January 1, 2535, these taxes are all indirect taxes on the consumption expenditure of the total general taxation. The fourth category is within the authority and control of the Department of Revenue.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less