Kur'an (Türkiye)
Quran books
1.0 Varies with device
Kur'an (Türkiye) (Quran in Turkey)

Kur’ân (Arapça: القرآن / el-kur'ân‎) veya Kur’ân-ı Kerîm (Arapça: القرآن الكريم / el-kur'ân el-kerim‎), İslâm i'tikadına göre âyetleri vahiyler şeklinde "Allah" tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslâm dini peygâmberi Muhammed'e indirilen İslâm dininin kutsal kitâbıdır.
Müslümanlar, Muhammed'in en önemli mucizesi olarak Kur’ân'ı görürler ve onun gerçek bir peygamber olduğunun kanıtı olduğuna inanırlar. İslâm i'tikadına göre ilk insan ve ilk peygamber Adem ile başlayan ilâhî mesajlar, Kur’ân'ın Muhammed'e indirilmesi ile sona ermiştir.
Kur’ân Müslümanlarca insanlara yol gösterici ilâhi bir kitap olarak tanımlanmaktadır.Ayrıca şeriat Muhammed'in hadisleri ile birlikte Kur’ân ayetleriyle yorumlanır. Kur’ân, İncil ve Tevrat'ı Allah tarafından insanlara gönderilen kutsal kitaplar olarak tanımlamakla birlikte fakat sonradan bu kitapların insanlar tarafından bozulup tahrif edildiğini ancak Kur’ân'ın kıyamete kadar "Allah" tarafından korunacağına ve yeryüzüne indirilmiş olan son kutsal kitap olduğuna inanılır.

Tarihçe
İslâma göre Kur'ân-ı Kerim İslam peygamberi Muhammed'e 610 yılının Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde Mekke'deki Nur Dağı Hira Mağarası'nda indirilmeye başlanılmış, vahyin 12 yılı Mekke, 11 yılı da Medine dönemi olmak üzere 23 yıl sürmüştür. Kur'an, Muhammed hayattayken Vahiy katipleri tarafından yazıya geçirilmiştir.
Mekke döneminde vahyedilen ayetler tevhid konuları başta olmak üzere İslâm'ın inanç esasları, ölüm, hayat, kıyamet, âhiret, cennet, cehennem, ve kavimlerin helâkı gibi konuları ele alır. Medine döneminde vahyedilen âyetlerde ise ibâdetler, insanlar arası ilişkiler, toplumsal düzenlemeler, ahlakî kurallar ile ilgili şer’i âyetler vahyedilmiştir. Mekke’de vahyedilenler "Mekkî", Medine'de vahyedilenler ise "Medenî" olarak adlandırılmıştır.
lk halife Ebubekir (632-634) zamanında bir araya getirilen Kur’ân nüshaları, Osman bin Affan döneminde çoğaltılarak önemli merkezlere gönderilmiştir. Kur’ân ayrıca Furkân-ı Hâkim, Mushâf-ı Şerif, Kelâmullah, Kitâbullah gibi isimlerle de anılır. Uzatma, nokta, hareke gibi işaretlerin yer almadığı bu yazıma daha sonraları ilâve edilen işaretlemelerle
okuyuş şekli (tecvid); yazılı olarak belirlenerek bu şekilde nesilden nesile aktarılmıştır.

Kur’ân-ı Kerîm'in yapısı
Kur’ân-ı Kerîm 114 bölümden (sure) oluşur. Sureler genellikle içerdiği konulardan birine verilen Arapça isimlerle anılırlar. Sureler kronolojik bir sırada düzenlenmemiştir.
Kur’ân-ı Kerîm "sûre" adı verilen bölümlerden oluşur. Kur’ân'da 86’sı Mekki, 28'i Medeni olmak üzere 114 sure bulunur. Medeni sureler Bakara, Ali İmran, Enfal, Ahzab, Maide, Mümtahine, Nisa, Zilzal, Hadid, Muhammed, Rad, Rahman, Dehr, Talak, Beyyine, Haşr, Nasr, Nur, Hac, Münafikun, Mücadele, Hucurat, Tahrim, Cuma, Tegabun, Saf, Feth ve Berae'dir. Her bir sure “âyet” adı verilen bölümlerden oluşur. Âyetlerin uzunluğu bir kelime ile bir sayfa arasında değişir. Kur’ân-ı Kerîm'i oluşturan 30 eşit parçadan her birine cüz denir.
Kur’ân'ın yazımında noktalama işaretleri bulunmadığı için bazı ayetlerin nereden başlayıp nerede bittiği gibi konular kesin değildir. Bazı âlimler, bir kısım uzun cümleleri iki-üç ayet saymışken, bazısı tek ayet kabul etmiştir. Yine Şafiî âlimleri besmeleyi başında zikredilen sure ile bir bütün olarak saydıkları halde, Hanefi âlimleri besmeleyi ayrı bir ayet olarak saymışlardır. Sure başlarındaki “Yasin, Ha mim” gibi "Hurûf-u Mûkattâ'at" için de benzer durum geçerlidir. Buna göre, Kur’ân-ı Kerîm, surelerin başındaki besmeleleri ayrı bir ayet saymama kaydı ile 6236 ayetten oluşur. Âyetlerin sayısını İbn-i Abbas 6616, Nafi 6217, Şeybe 6214, Mısır âlimleri 6226 olarak ifade etmişlerdir. Said Nursi, Zemahşeri gibi bazı alimler ise muhtemelen halka kolay gelsin diye rakamları yuvarlayıp 6666 rakamını vermişlerdir

Qur'an (Turkey) (Quran in Turkey)

Qur'an (Arabic: القرآن / al-Qur'an) or the Holy Quran (Arabic: القرآن الكريم / al-Qur'an al-karim), the Islamic revelation in the form of verses by the i'tikad "Allah" named by the angel Gabriel to the prophet Muhammad Islam through Islam's holy book is downloaded.
Muslims view the Qur'an as a miracle of Muhammad's most important, and it is proof that a true prophet they believe. According to Adam, the first man and the first prophet of Islam i'tikad starting with the divine messages of the Qur'an to Muhammad ended with.
Muslims the Qur'an as a book of divine guidance to people in tanımlanmaktadır.ayrı Sharia Muhammad's hadith is interpreted in conjunction with the Qur'anic verses. The Quran, the Bible and the Torah by God to the people sent holy books describe as although but later these books by people wrong and falsification, but the Qur'an until doomsday "Allah" protected by the will and the earth reduced to the last holy book is believed to be.

History
To Islam according to the Quran, the Islamic prophet Muhammad in the year 610 of Ramadan Night of Qadr in the Mecca's Nur Mount Hira Cave for download in has started, the revelation of the last 12 years in Mecca and 11 years in the Medinan period, including lasted for 23 years. Qur'an, Muhammad's lifetime has been written down by scribes Revelation.
The Meccan period of the Quranic verses monotheistic faith of Islam, mainly based on topics, death, life, apocalypse, hereafter, heaven, hell, and considers issues such as Perished. If the Quranic verses Medinan period of worship, human relations, social arrangements, ethical rules are revealed verses about sharia. Who revealed in Mecca, "Makki", while those revealed in Medina, "Civil" has been called.
The first Caliph Abu Bakr (632-634) brought together at a time copies of the Qur'an, the period of Uthman bin Affan was copied and sent to major centers. Qur'an Al-Furqan-I also judge Mushaf-i-Sharif, Kelâmullah, Kitabullahtan referred to by names such as. Extension, point, such as call-signs which take place later in this article, with the added marking
recitation shape (Tajwid); determined in writing in this way has been transferred from generation to generation.

The structure of the Holy Qur'ān
Section 114 of the Holy Quran (Sura) occurs. Time usually include Arabic name given to one of the issues that are referred to. Time is not organized in a chronological order.
The Holy Quran "Sura" is made up of sections called. Mekki 86 in the Quran, sura 114, including 28 Marital found. Civil Surahs Al-Baqarah, Ali Imran, Anfal, Al-Ahzab, maida, Mümtah, the Nisa, Zilzal, Hadid, Muhammad, Rad, Most Gracious, dehors, Talaq, Beyyurdu, the Hashr, Nasir, Nur, Pilgrimage, hypocrites, Fighting, Hucurat, Tahrim, Friday , tegabun, Pure, is the conquest and Berau. Each time "sign" is made up of sections called. Revelations of a page varies with the length of a word. Forming the Holy Qur'ān is called juz to each of 30 equal parts.
In the absence of punctuation in writing of the Quran verses where some subjects are not conclusive as it begins where it ends. Some scholars, some two-three verses long sentences who called themselves, some have adopted a single verse. Again, the period mentioned at the beginning Shafi'i scholars bismillâh count as a whole, even though they bismillâh Hanafi scholars have singled out as a separate verse. Time "earlier Yasin, Ha mime" like "-u Mûkattâ'at Hurufi for" similar is the case. Accordingly, the Holy Quran, Sura bismillâh a separate verses at the beginning of 6236 with a record of disregard consists of verses. 6616 the number of verses of Ibn Abbas, Nafi 6217, Shayba 6214, Egyptian scholars expressed as 6226. Said Nursi, while some scholars as Zamakhshari probably come easy public figure he gave the figures a rolled-6666

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less