Adasevic: Krf
Književna radionica Rašić
1.0 Varies with device
Adašević: (promotivno izdanje - skraćena verzija)

Ovo je jedno od promotivnih izdanja knjiga na našoj ponudi - nudimo Vam priliku da knjige naših autora "probate" pre nego što ih kupite - slobodnim preuzimanjem i čitanjem odabranih poglavlja.


O delu:

Junaci romana Krf stupaju u romaneskni svet kao turisti koji odlaze na odmor, ali istorijska opterećenost njihove destinacije neotklonjivo se upliće u njihovu priču, obezbeđujući kontekst i protivtežu detaljima porodične istorije koji su najčešći podsticaj pripovedanja. Međuigra ta dva elementa rezultira nizom pripovednih sekvenci koje razrađuju tematiku porekla i nasleđa, u preplitanju ličnog, porodičnog i kolektivnog, nacionalnog, intimnog i istorijskog. Kompoziciono, Krf je smeliji i dinamičniji u odnosu na prethodni roman; takva kompozicija odlično je prilagođena svojevrsnom kolažiranju, kretanju napred i natrag po vremenskoj lestvici, koje je karakteristično za pripovedanje ovog romana. Sledeći tu liniju kojom ga autor vodi, čitalac slaže kockice čija kompletna slika prikazuje jedan osoben susret sa istorijom, koji je istovremeno etički, estetski i rodni, insistirajući na ženi kao prevashodnom nosiocu tereta istorije. Ovakav pristup savremenoj istoriji nesumnjivo je zaobilazan, ali takva strategija ne samo što se nameće kao opravdan izbor sa umetničkih polazišta koja potpisuje naš autor, već je izvedena sa izvanrednom efikasnošću i učinkom koji se ogleda u interpretativnom bogatstvu koje ova proza nudi.


O autoru:

Borivoje Adašević rođen je 1974. godine u Užicu. Prozu je objavljivao u Srbiji, u časopisima Letopis Matice srpske, Književni magazin, Polja, Povelja, Koraci i u Hrvatskoj, u časopisu Quorum. Objavio je knjige priča: Ekvilibrista (2000), Iz trećeg kraljevstva (2006) i romane Čovek iz kuće na bregu (2009) Krf (2011). Zastupljen je u generacijskoj knjizi šestorice pripovedača Pseći vek (2000), priređivača Saše Ilića, u panoramskom izboru Priča za kraj veka (2000), Srđana V. Tešina, kao i u tematskoj antologiji Poslastičarske priče (2008), koju su priredili David Albahari i Vladan Mijatović Živojnov. Dobitnik je nagrade za urbanu kratku priču na konkursu BAP 2000 (Balkan association of publishers), 2001. godine, u Beogradu i stipendije Fonda „Borislav Pekić“, 2007. godine, za projekat dela Krfska novela. Živi u Požegi. Adaševićeva pripovetka "Za tuđeg gospodara" iz zbirke Iz trećeg kraljevstva uvrštena je u Antologiju najbolje evropske priče 2013, objavljenu u SAD (Dalkey Archive Press), pod uredništvom Aleksandra Hemona.

Adašević: (promotional release - short version)

This is one of the promotional editions of books in our offer - we offer you the opportunity to book our authors "try" before you buy - free download and read selected chapters.


About the area:

The heroes of the novel Corfu enter the fictional world as tourists who are going on vacation, but the historical burden of their destination compellingly interfering with their story, providing context and a counterweight to the details of family history, which are the most common incentive storytelling. The interplay between these two elements results in a series of narrative sequences which examines the theme of descent and inheritance, the interweaving of personal, family and collective, national, intimate and historic. Compositionally Corfu is bolder and more dynamic than the previous novel; such compositions is well adapted to the kind of collages, moving back and forth along the time scale, which is typical of the narrative of the novel. Following the line by which it leads the reader agrees with the dice shows the complete picture with a unique encounter with history, which is both ethical and aesthetic home, insisting on women as primary holder of the burden of history. This approach to contemporary history is undoubtedly a roundabout, but such a strategy not only to impose a reasonable choice of artistic concepts which signed by our author, but was performed with remarkable efficiency and performance is reflected in the interpretive richness that this prose offers.


About the author:

Borivoje Adašević was born in 1974. in Uzice. The prose was published in Serbia, Serbian Matica magazines, literary magazine, Fields, Charter, Steps in Croatia, in the magazine Quorum. He has published books stories: equilibrists (2000), The Third Kingdom (2006) and the novels The man of the house on the hill (2009) Corfu (2011). Included in the six generational book narrator Dog Century (2000), edited by Sasa Ilic, panoramic story of choice for end of the century (2000), Srdjan V. Severity, as well as a thematic anthology of stories Pastry (2008), curated by David Albahari and Vladan Mijatovic Živojnov. He has won awards for urban short story contest BAP 2000 (Western Association of Publishers), 2,001th , in Belgrade and Scholarship Fund "Borislav Pekić," 2007a. year, the project works Corfu novels. He lives in Požegi. Adašević the short story "The master of others," from the collection The third kingdom was included in the anthology of the best of European history in 2013, published in the United States (Dalkey Archive Press), edited by Aleksandar Hemon.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 1.6 and up

...more ...less