Vietnamese Holy Bible
vdru
1.91 Varies with device
Kinh Thánh - Vietnamese Bible
Chọn một cuốn sách của Kinh Thánh bằng tiếng Việt

Cựu Ước - Old Testament
Gn [1] Sáng-thế Ký
Ex [2] Xuất Ê-díp-tô Ký
Lv [3] Lê-vi Ký
Nm [4] Dân-số Ký
Dt [5] Phục-truyền Luật-lệ Ký
Js [6] Giô-suê
Jg* [7] Các Quan Xét
Rt [8] Ru-tơ
1Sm [9] 1 Sa-mu-ên
2Sm [10] 2 Sa-mu-ên
1Kn [11] 1 Các Vua
2Kn [12] 2 Các Vua
1Ch [13] 1 Sử-ký
2Ch [14] 2 Sử-ký
Ez [15] Ê-xơ-ra
Nh [16] Nê-hê-mi
Es [17] Ê-xơ-tê
Jb [18] Gióp
Ps [19] Thi-thiên
Pr [20] Châm-ngôn
Ec [21] Truyền-đạo
Sn [22] Nhã-ca
Is [23] Ê-sai
Jr [24] Giê-rê-mi
Lm [25] Ca-thương
Ek*[26] Ê-xê-chi-ên
Dn [27] Đa-ni-ên
Hs [28] Ô-sê
Jl [29] Giô-ên
Am [30] A-mốt
Ob [31] Áp-đia
Jn [32] Giô-na
Mc [33] Mi-chê
Na*[34] Na-hum
Hk*[35] Ha-ba-cúc
Zp [36] Sô-phô-ni
Hg [37] A-ghê
Zc [38] Xa-cha-ri
Ml [39] Ma-la-chi

Tân Ước - New Testament
Mt [40] Ma-thi-ơ
Mr [41] Mác
Lk [42] Lu-ca
Jh [43] Giăng
Ac [44] Công-vụ các Sứ-đồ
Rm [45] Rô-ma
1Cr [46] 1 Cô-rinh-tô
2Cr [47] 2 Cô-rinh-tô
Gl [48] Ga-la-ti
Ep [49] Ê-phê-sô
Ph [50] Phi-líp
Cl [51] Cô-lô-se
1Th [52] 1 Tê-sa-lô-ni-ca
2Th [53] 2 Tê-sa-lô-ni-ca
1Tm [54] 1 Ti-mô-thê
2Tm [55] 2 Ti-mô-thê
Tt [56] Tít
Pl* [57] Phi-lê-môn
Hb [58] Hê-bơ-rơ
Jm [59] Gia-cơ
1Pt [60] 1 Phi-e-rơ
2Pt [61] 2 Phi-e-rơ
1Jh [62] 1 Giăng
2Jh [63] 2 Giăng
3Jh [64] 3 Giăng
Jd [65] Giu-đe
Rv [66] Khải-huyền

This is Vietnamese Holy Bible. The Application is OFFLINE and does not need the internet connection.
Database will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Main features:
1. History – every word you ever viewed is stored in history.
2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.
3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.
4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).
5. Word spelling, using Text-To-Speech module (requires internet connection). Powered by iSpeech®.
6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.
7. Random word of the day widget. To see the widget in the list the application must be installed to phone memory (dictionary database may be installed anywhere).

This app contains advertising.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less