INDIRIMBO ZO GUSHIMISHA IMANA
Mob'IT LTD (MA)
1.1 1.6mb
INDIRIMBO ZO GUSHIMISHA IMANA ni indirimbo zikoreshwa n'amatorero atandukanye y'aba "Protestants" mu Rwanda, zikaba ari indirimbo 437 zigabanije mu bice bikurikira:

- Guhimbaza: 1~28, 328~335
- Gusenga: 29~50, 336~342
- Guhamagara: 51~81, 343~351
- Gucungurwa: 82~92, 352~356
- Guhamya: 93~125, 357~364
- Kwitaba Yesu: 126~132
- Kwitanga: 133~145, 365~373
- Urukundo rw'Imana: 146~165,374~381
- Ubugingo bushya: 166~198, 382~389
- Intambara: 199~210, 390~394
- Ijuru: 211~222, 395~400
- Kuvuka kwa Yesu: 223~239, 401~403
- Umusaraba: 240~251
- Kuzuka kwa Yesu: 252~259
- Guhamba: 260~261
- Umwuka wera: 262~265
- Kugaruka kwa Yesu: 266~272, 404~405
- Izo mu gitondo: 273~274
- Iza n'imugoroba: 275~279
- Gushaka abandi: 280~288, 406~414
- Igitabo cy'Imana: 289~290
- Abana: 291~305, 415~420
- Icyumweru: 306~309
- Gusezeranaho: 310~315
- Amasarura: 316~316
- Itorero: 317~320
- Ubukwe: 321~323
- Kubatizwa: 324~325
- Igaburo ryera: 326~327
- Uwambere w'umwaka: 421~421
- Izindi mpimbano: 422~437


INDIRIMBO Z'AGAKIZA nazo ni indirimbo 110 dusanga mu gatabo kimwe n'INDIRIMBO ZO GUSHIMISHA IMANA n'azo zikaba ziririmbwa kimwe nk'izo twavuze hejuru.

Iyi porogaramu yo mu phone/tablet izabafasha kuzisoma aho muri hose mutagombye kwitwaza agatabo kazo kandi ikazanabafasha gushakisha indirimbo mu gihe mutibuka numero yayo ariko mwibuka amwe mu magambo ayigize.

Mu rwego rwo korohereza abakristo kuzibona, twabashyiriyeho uburyo bworoshye bwo kuzigura mukoresheje MTN Mobile Money cg TIGO Cash. Muramutse mufite ikarita ya banki mushobora kuzigurira kuri Google Play Store. Ibindi bisobanuro byerekeye kuyigura munyuze kuri MTN Mobile Money cyangwa TIGO Cash muzabimwenyeshwa nyuma yo gushyira iyi porogaramu muri phone/tablet yanyu.

Indirimbo ZO GUSHIMISHA IMANA or indirimbo zikoreshwa not amatorero atandukanye y'aba "Protestants" mu Rwanda, zikaba ari indirimbo 437 mu zigabanije bice bikurikira:

        - Guhimbaza: 1 ~ 28, 328 ~ 335
        - Gusenga: 29 ~ 50, 336 ~ 342
        - Guhamagara: 51 ~ 81, 343 ~ 351
        - Gucungurwa: 82 ~ 92, 352 ~ 356
        - Guhamya: 93 ~ 125, 357 ~ 364
        - Kwitaba Yesu: 126 ~ 132
        - Kwitanga: 133 ~ 145, 365 ~ 373
        - Urukundo rw'Imana: 146 ~ 381 ~ 165.374
        - Ubugingo bushya: 166 ~ 198, 382 ~ 389
        - Intambara: 199 ~ 210, 390 ~ 394
        - Ijuru: 211 ~ 222, 395 ~ 400
        - Kwa Yesu Kuvuka: 223 ~ 239, 401 ~ 403
        - Umusaraba: 240 ~ 251
        - Kwa Yesu Kuzuka: 252 ~ 259
        - Guhamba: 260 ~ 261
        - Umwuka wera: 262 ~ 265
        - Kwa Yesu Kugaruka: 266 ~ 272, 404 ~ 405
        - Izo mu gitondo: 273 ~ 274
        - Iza does imugoroba: 275 ~ 279
        - Gushaka Abandi: 280 ~ 288, 406 ~ 414
        - Igitabo cy'Imana: 289 ~ 290
        - Abana: 291 ~ 305, 415 ~ 420
        - Icyumweru: 306 ~ 309
        - Gusezeranaho: 310 ~ 315
        - Amasarura: 316 ~ 316
        - Itorero: 317 ~ 320
        - Ubukwe: 321 ~ 323
        - Kubatizwa: 324 ~ 325
        - Igaburo ryera: 326 ~ 327
        - Uwambere w'umwaka: 421 ~ 421
        - Izindi mpimbano: 422 ~ 437


Indirimbo Z'AGAKIZA nazo or indirimbo 110 mu dusanga Gatabo kimwe indirimbo ZO does not GUSHIMISHA IMANA azo zikaba ziririmbwa kimwe nk'izo twavuze Hejuru.

Iyi Porogaramu yo mu phone / tablet izabafasha kuzisoma aho muri hose mutagombye kwitwaza agatabo kazo kandi ikazanabafasha gushakisha indirimbo mu gihe mutibuka number yayo Ariko mwibuka Amwe mu Magambo ayigize.

Mu Rwego rwo korohereza abakristo kuzibona, twabashyiriyeho Uburyo bworoshye bwo kuzigura mukoresheje MTN Mobile Money cg TIGO Cash. Muramutse mufite ikarita is banki mushobora kuzigurira kuri Google Play Store. Ibindi bisobanuro byerekeye kuyigura munyuze kuri MTN Mobile Money Cyangwa TIGO Cash muzabimwenyeshwa nyuma yo gushyira muri iyi Porogaramu phone / tablet yanyu.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less