A Di Da Phat
SAOKHUEDL
8.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "A Di Da Phat" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

A-di-đà hay A Di Đà (chữ Hán: 阿彌陀) là danh từ phiên âm có gốc từ hai chữ trong tiếng Phạn: अमिताभ, amitābha và amitāyus. Amitābha dịch nghĩa là "vô lượng quang" - "ánh sáng vô lượng"; amitāyus có nghĩa là "vô lượng thọ" - "thọ mệnh vô lượng".

Đây là tên của một vị Phật được tôn thờ nhiều nhất trong Đại thừa. A-di-đà trụ trì cõi Cực lạc (tiếng Phạn: sukhāvatī) ở phương Tây. Phật A-di-đà được tôn thờ trong Tịnh độ tông tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Tây Tạng, tượng trưng cho Từ bi và Trí tuệ.

Trong lịch sử Đại thừa và Tịnh độ tông, việc tôn xưng A-di-đà là một mốc phát triển quan trọng. Phép niệm A-di-đà là một cách tu dưỡng mới của Phật tử, không phải trải qua vô số kiếp. Đây là cách tu dưỡng dựa vào Tha lực, dựa vào đại nguyện của một vị Phật-một phép tu "nhanh chóng, dễ dàng" hơn chứ không chỉ dựa vào tự lực của chính mình. Đó là phép tu nhất tâm niệm 10 lần danh hiệu "Nam-mô A-di-đà Phật" lúc lâm chung để được sinh vào cõi Cực lạc. Để có thể đủ sức vững vàng niệm đủ 10 lần câu "Nam mô A Di Đà Phật" cận ngay lúc lâm chung thì lúc bình thường phải kiên trì niệm Phật thường xuyên.

Muốn cho chúng sanh cõi này vượt khỏi kiếp lầm than của những cái khổ, sanh, già, bệnh, chết, nên Đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Ðà và khai thị pháp môn Tịnh độ tu hành rất dễ dàng. Từ thượng lưu trí thức đến hạng dân thường, nếu ai chuyên tu, cũng đều được vãng sanh cả.

Ứng dụng mang đến cho mọi người những hình ảnh của Phật A Di Đà thông qua lời giáo huấn của đức phật Thích Ca.

Ứng dụng có tính năng xem hình kèm theo nội dung truyện của từng hình. Ngoài ra các bạn có thể thiết lập làm ảnh nền của điện thoại, máy tính bảng để có thể đọc những hình yêu thích.

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.

APPLICATIONS "A Di Da Phat" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIRED BY KICK SMS, SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

A-di-momentum or Amitabha (Chinese characters: 阿 弥陀) is transcribed word derives from two Sanskrit words: अमिताभ, Amitabha and amitayus. Amitabha translated means "Infinite Light" - "infinite light"; amitayus means "infinite life" - "immeasurable life destiny."

This is the name of a Buddha is worshiped in most Mahayana. A-di-momentum plane abbot Bliss (Sanskrit: sukhavati) in the West. A-di-momentum Buddha is worshiped in the Pure Land in Vietnam, China, Japan and Tibet, symbolizing compassion and wisdom.

In the history of Mahayana and Pure Land, the A-di-honored momentum is an important developmental milestones. Allow A-di-momentum is a new way of Buddhist cultivation, not to undergo countless lives. Here's how to cultivate based on Tha force, based on the great prayer of a Buddha-a rhetoric "quick, easy" rather than just relying on his own self. That allowed most religious mind the title 10 times, "South-scale A-di-kick" deathbed to be born into the world of Ultimate Bliss. To be strong enough concept fully 10 times the phrase "Namo Amitabha Buddha" access right at the moment of death is normal to often recite the Buddha's patience.

Want to give them life beyond the realms of suffering, misery, birth, aging, sickness and death, the Buddha Shakyamuni's address stated vow of Amitabha Buddha and the Pure Land method declaration practiced very easy. From upper-class intellectuals to common people, if anyone crash, and both are reborn.

Application gives people the image of Amida through the teaching of the Buddha Shakyamuni.

Application features see attached picture story content of each image. Also you can set the wallpaper of your phone, tablet to be able to read your favorite images.

WITH APPLICATIONS TO DATE better and better, we hope to receive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE, happily. LIVING WELL ALWAYS good religious,

All comments should be sent to the email address saokhue.2h @ gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less