Chu Dai Bi Quan The Am
SAOKHUEDL
7.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "Chú Đại Bi Quán Thế Âm" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni…

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc tập họp của các Phật, bồ tát, các thần và vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với phật Quán Thế Âm ở Đông Á, bài chú này thường được dùng để bảo vệ hoặc để làm thanh tịnh.

Ứng dụng mang đến cho mọi người những hình ảnh của xuất tượng của Quán Thế Âm.
Ứng dụng có tính năng xem hình kèm theo chú giải của từng hình.
Ngoài ra các bạn có thể thiết lập làm ảnh nền của điện thoại, máy tính bảng để có thể đọc những hình yêu thích.

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.

APPLICATIONS "Avalokiteshvara Great Compassion Mantra" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIRED BY KICK SMS, SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

Great Compassion Mantra, or Dai Bi Tam Da La Ni (Maha Karunika Dharani citta), is the basic mantra internal documents illustrate the merit of the Bodhisattva Avalokiteshvara Germany (Avalokiteśvara Bodhisatva). This mantra has also called: Emperor Capital Eye Avalokitesvara Da La Ni Dai Bi Tam, Quang Dai Consummation his wife Da La Ni Dai Bi Tam, Emperor Capital Eye Bodhisattva Avalokiteshvara Guangdong University Consummation his wife Da La Ni Dai Bi Tam, Thanh Canh Da La Ni ...

According to the Da La Ni Dai Bi Tam, this is all uncle Bodhisattva Avalokitesvara read before a gathering of Buddhas, Bodhisattvas, gods and king. Just as sentences Om Mani Padme Hum is very popular today, this Hall is paying common language with foot Buddha Avalokitesvara in East Asia, this mantra is often used for protection or purification.

Application gives people the image of the object of Avalokitesvara.
Application features see attached picture commentary of each image.
Also you can set the wallpaper of your phone, tablet to be able to read your favorite images.

WITH APPLICATIONS TO DATE better and better, we hope to receive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE, happily. LIVING WELL ALWAYS good religious,

All comments should be sent to the email address saokhue.2h @ gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less