12 Dai Nguyen Phat Duoc Su
SAOKHUEDL
7.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "12 Đại Nguyện Phật Dược Sư" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Phật Dược Sư (tiếng Phạn: bhaiṣajyaguru; chữ Hán: 藥師佛; nghĩa là "vị Phật thầy thuốc"), còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật (bhaiṣajyaguruvaidūrya-prabha-buddha; 藥師琉璃光佛), Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru vaiḍuria prabhà ràjàya tathàgatàya), Dược Sư Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru tathàgatàya), Dược Sư Lưu Ly Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru vaiḍuria tathàgatàya), Đại Y Vương Phật (Phạn: Mahà Bhaiṣaijya ràja buddha), do bổn nguyện của ngài là "cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh" cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật[1], là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía đông (là cõi Tịnh Lưu ly). Tranh tượng của vị Phật này hay được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện.

Phật Dược Sư thường được thờ chung với Phật Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà, trong đó phật Dược Sư đứng bên trái còn Phật A Di Đà đứng bên phải Phật Thích Ca. Trong kinh Dược Sư, hiện nay chỉ còn bản chữ Hán và chữ Tây Tạng, người ta đọc thấy 12 lời nguyện của vị Phật này, thệ cứu độ chúng sinh, với sự giúp đỡ của chư Phật, Bồ Tát và 12 vị Hộ Pháp và Thiên vương.

Ứng dụng gồm có 12 hình kèm theo nội dung ý nghĩa của từng ứng thân.
Ngoài ra các bạn có thể thiết lập làm ảnh nền của điện thoại, máy tính bảng để có thể xem những hình yêu thích.

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.

APPLICATIONS "12 Great Vows of Medicine Buddha" FULLY APPLICATION IS FREE, NO WORK REQUIRED BY KICK SMS, SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

Medicine Buddha (Sanskrit: bhaisajyaguru; Kanji: 药师 佛; meaning "Buddha physician"), also known as the Medicine Buddha Quang Luu Ly (bhaisajyaguruvaidurya-prabha-buddha; 药师 琉璃 光佛), Save Medicine As Lai Kuan Wang (Sanskrit: Bhaisaijya guru vaiduria Rajaya tathagataya prabha), Tathagata Medicine (Sanskrit: Bhaisaijya tathagataya guru), Yuri Tathagata Medicine (Sanskrit: Bhaisaijya vaiduria tathagataya guru), University Medical Great Buddha (Sanskrit: Bhaisaijya Raja Maha buddha), is due to continue with his duty "to save all sentient beings suffering illness" so there Text Tai shrine named the Medicine Buddha [1], the Buddha represents wholeness of Defence eastern realm of Buddhahood (the Pure Land Save cups). Paintings of Buddha statue or painted with his left hand holding his right hand, medicine and Indian contestants hold prayers.

Medicine Buddha is often common worship Sakyamuni Buddha and Amitabha Buddha which is used on the lower left side of Amitabha Buddha Shakyamuni right side. In the Pharmaceuticals Division, currently only the Han and Tibetan script, it read 12 Buddhas vows, vow to save sentient beings, with the help of Buddhas, Bodhisattvas and Dharma Protectors 12 and Uranus.

The application consists of 12 attached picture content relative significance of each application.
Also you can set the wallpaper of your phone, tablet to view your favorite images.

WITH APPLICATIONS TO DATE better and better, we hope to receive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE, happily. LIVING WELL ALWAYS good religious,

All comments should be sent to the email address saokhue.2h @ gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less