10 Dai Nguyen Pho Hien Bo Tat
SAOKHUEDL
6.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "10 Đại Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Trong vô lượng các vị Đại Bồ tát, từ tha phương quốc độ đến Ta bà để trợ duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa độ sanh, có thể nói Bồ tát Phổ Hiền là một trong các vị Bồ tát trợ duyên giáo hóa đắc lực nhất và có nhân duyên sâu nặng đối với tất cả chúng sanh, thể hiện qua tâm nguyện thủ hộ Chánh pháp và hộ trì người tu tập của Ngài.

Theo kinh Pháp Hoa, Ngài là vị Bồ tát ở quốc độ của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai, phía Đông cõi Ta bà, nghe thế giới này thuyết kinh Pháp Hoa liền lãnh đạo năm trăm vị Đại Bồ tát đến nghe pháp và phát tâm hộ trì Chánh pháp của Đức Phật Thích Ca.

Phổ Hiền, tiếng Phạn Sàmantabhadra, dịch âm là Tam mạn đà bạt đà la, hoặc Tam mạn đà bạt đà. Phổ là biến khắp, Hiền là Đẳng giác Bồ tát, Phổ Hiền là vị Bồ tát Đẳng giác có năng lực hiện thân khắp mười phương pháp giới, tùy mong cầu của chúng sanh mà hiện thân hóa độ.

Căn cứ vào tranh tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng hầu bên trái, còn Bồ tát Văn Thù cưỡi sư tử hầu bên phải Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Bồ tát Phổ Hiền biểu thị Đại hạnh, Bồ tát Văn Thù biểu thị Đại trí, hai vị dùng trí tuệ và hạnh nguyện đồng trợ hóa cùng Đức Tỳ Lô Giá Na hóa độ chúng sanh.

Bồ tát ngồi trên lưng voi trắng sáu ngà, biểu thị hạnh nguyện rộng lớn. Voi là loài có sức mạnh, kham nhẫn, có thể chuyên chở người và vật từ chỗ này sang chỗ khác. Bồ tát Phổ Hiền cũng thế, dùng Đại hạnh hóa độ chúng sanh, đưa họ từ bờ mê sang bến giác. Voi trắng biểu thị Bồ tát tuy lăn lộn trong trần thế hóa độ chúng sanh nhưng Ngài không vướng nhiễm bụi trần, tâm hoàn toàn trong sạch. Sáu ngà trượng trưng cho Lục độ, sáu công hạnh tu tập của chư vị Bồ tát. Hình ảnh Bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng sáu ngà mang ý nghĩa Ngài là vị Bồ tát với tâm Bồ đề vững mạnh, hoàn toàn thanh tịnh, khéo vận dụng Lục độ làm phương tiện giáo hóa độ sanh.

Theo kinh Bi Hoa, tiền thân của Bồ tát Phổ Hiền là thái tử con vua Vô Tránh Niệm. Nhờ phụ vương khuyên bảo, thái tử đã phát tâm cúng dường Đức Phật Bảo Tạng và chư Tăng trong ba tháng an cư, đồng thời đối trước Phật và đại chúng phát đại nguyện độ sanh. Sau khi thấy sự phát nguyện rộng lớn và kiên cố của thái tử, Đức Phật Bảo Tạng vô cùng hoan hỷ và thọ ký cho Ngài về sau thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai.

Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện có nêu lên mười hạnh nguyện của Bồ tát và dạy rằng đây là mười hạnh nguyện tối viên mãn của Đẳng giác Bồ tát; trong chúng Bồ tát, vị nào tu tập được mười hạnh nguyện này thì đều được gọi là Phổ Hiền Bồ tát.

Trên bước đường hành Bồ tát đạo, muốn thành tựu quả vị Phật cần phải thực hành mười công hạnh này. Mười công hạnh Phổ Hiền là thường lễ kính các Đức Phật; xưng tụng công đức của Như Lai; thờ phụng và cúng dường tất cả chư Phật; sám hối các nghiệp chướng từ vô thỉ đến nay và tuân giữ tịnh giới; thường tùy hỷ công đức của tất cả chư Phật, Bồ tát; lễ thỉnh tất cả chư Phật giảng nói giáo pháp; thỉnh cầu Phật, Bồ tát chớ nhập Niết bàn mà trụ thế để nói pháp; thường theo Phật Tỳ Lô Giá Na học giáo pháp; ứng theo sự khác biệt của các loài chúng sanh mà làm các việc cúng dường; và cuối cùng là hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh để thành tựu Phật quả. Đây là mười pháp tối thắng, hay nói cách khác là Đại hạnh, nhiếp tất cả muôn hạnh thế gian và xuất thế gian của ba đời mười phương chư Phật.

Ứng dụng gồm có 12 hình kèm theo nội dung ý nghĩa của từng ứng thân.
Ngoài ra các bạn có thể thiết lập làm ảnh nền của điện thoại, máy tính bảng để có thể xem những hình yêu thích.

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.

APPLICATIONS "10 Samantabhadra Bodhisattva Vow" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIRED BY KICK SMS, SEND SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS. YOU CAN CHECK SMS PERMISSION BEFORE INSTALLING.

In countless Bodhisattvas, from the national level to forgive her for me to coast with Shakyamuni Buddha taught child birth, so to speak Samantabhadra Bodhisattva is one of the Bodhisattva taught to coast The most powerful and deep predestined for all beings, represented by the chief guardian wishes upholding the law and his practice.

According to the Lotus Sutra, he is a bodhisattva in the Buddhist nation Bao Duc Thuong Vuong Oai Tathagata, Saha eastern realms, the world heard the Lotus Sutra lecture consecutive five hundred leaders to hear the great Bodhisattva and legal Development Center upholding dharma of the Buddha Shakyamuni

Pho Hien, Samantabhadra Sanskrit, translated as Three sound mandala mandala canvas or tarpaulin curtain momentum. Universal is turning around, Hien Dang sense Bodhisattvas, Bodhisattvas Samantabhadra is capable College sensory embodiment the method of the ten people, depending on the beings that seek embodiment of degrees.

Based on Tam Thanh Hoa Nghiem statues, Bodhisattva Samantabhadra almost white elephant left, and Bodhisattva Manjushri riding a lion almost right Buddha Pi Lo Na price. Samantabhadra Bodhisattva Great denotes happy, Bodhisattva Manjushri denote Great location, two virtues wisdom and support of the German Council Pi Lo Na price of beings.

Bodhisattva seated on a white elephant tusks six, indicating the vast vows. Elephant races strength, endurance, can transport people and things from one place to another. Bodhisattva Samantabhadra, too, used the Great happiness of beings, take them from shore to dock mesmerizing sight. White elephant denotes Bodhisattva but rolling in of beings on earth but he is not contaminated dust caught, totally pure heart. Six representative sample of the Clerk of ivory, six practice deeds of bodhisattvas. Picture Bodhisattva Samantabhadra six white elephant tusks meaning He is the Bodhicitta Bodhisattva with strong, totally pure, cleverly applied as a means of teaching the Clerk of the birth.

According to the Bi States, the predecessor of Universal Worthy Bodhisattva is the king Unknown Prince Avoid Mindfulness. Thanks to the advice of his father, Prince has donated Center and Museum Buddha monks settled within three months, and the pre Buddhist vows and mass from child birth. After seeing the vast vows and solidification of Prince Buddha museum very happy to sign for his life and later became the Buddha, the Tathagata Samantabhadra is effective.

Flower Adornment Sutra, Samantabhadra products have raised ten vows of the bodhisattva vows and taught that there are ten vows at College fullness of sense Bodhisattvas; Bodhisattva of them, do you practice this for ten vows are called Universal Worthy Bodhisattva.

On the path of the bodhisattva, wanted achievement Buddhahood need to practice these ten virtues. Ten deeds of Samantabhadra is often the Buddha's feast; hailed the virtues of the Tathagata; worship and offerings to all the Buddhas; repent of beginningless karma from far and keep the pure precepts; usually rejoice merit of all the Buddhas, Bodhisattvas; Visiting ceremony spoken all Buddhas teachings; Buddha request, do not enter Nirvana Bodhisattva's office to say that the law; Buddhist monks often Lot Price Na teachings; according to the difference of the beings that do the offering; and finally the merit to all sentient beings to achieve Buddhahood. Here are ten supreme law, or in other words the Great happiness, happy all nature photography world and the world's third production of ten Buddhas life.

The application consists of 12 image accompanying meaningful content of every application itself.
In addition, you can set the phone's wallpaper, tablet to view your favorite images.

DESIRED DATE FOR APPLICATIONS get better and better, we hope to receive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE, AN FUN. ALWAYS GOOD LIFE BEAUTIFUL LIFE ACT,

All comments should be sent to the email address saokhue.2h@gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less