12 Dai Nguyen Quan The Am
SAOKHUEDL
7.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "12 Đại Nguyện Quán Thế Âm" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Ðức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát là một vị Cổ-Phật trong đời quá khứ với danh hiệu là Chánh-Pháp-Minh Như-Lai, vì hạnh nguyện đại bi muốn cứu độ chúng-sanh và làm cho chúng-sanh được an lạc nên Ngài không chứng quả Phật để an vui tự tại nơi cõi Niết-Bàn, mà Ngài vẫn hiện thân Bồ-Tát, phân điển quang khắp cõi Ta-Bà, tầm thinh cứu khổ và tận độ chúng-sanh.

Trong Kinh Diệu-Pháp Liên-Hoa, Phẩm Phổ-Môn có dạy rằng: Công đức của người thọ trì danh hiệu vô số các Ðức Phật và công đức của người thọ trì danh hiệu Quán-Thế-Âm Bồ-Tát so sánh đồng nhau. Hễ ai thành tâm thọ trì danh hiệu và thờ kính Ngài thì sẽ được vô lượng phước đức và sẽ được Ngài chở che, cứu giúp qua khỏi các tai nạn. Cũng trong Phẩm Phổ-Môn, ai thọ trì danh hiệu đức Quán-Thế-Âm thì cầu chi được nấy (nếu việc đó không trái với đạo-lý).

Trong Kinh Ðịa-Tạng, phẩm 12, Ðức Thế-Tôn Thích-Ca Mâu-Ni Phật có khen ngợi rằng: vì Quán-Thế-Âm Bồ-Tát có nhân duyên lớn với cõi Ta-Bà nầy, nên tất cả các chúng-sanh hoặc Thiên, hoặc Long, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc Thần, hoặc quỷ, cho đến chúng-sanh tội khổ trong sáu nẻo luân-hồi, hễ nghe danh hiệu của Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thấy hình ảnh Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, luyến mộ và tán thán công đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, thì những chúng-sanh ấy đối với đạo-quả Ðại-Bồ-Ðề đều không thối chuyển, thường sanh vào các cõi Trời, cõi người, hưởng phước vui mầu nhiệm, và khi nhân quả thành thục rồi thì gặp Phật thụ ký cho...

Trong Kinh Thủ-Lăng-Nghiêm, quyển 6, vào thời quá khứ cách nay hằng hà sa số kiếp, có một vị Bồ-Tát sở trường phép tu Tam-Muội về Nhĩ-căn viên-thông với danh hiệu là Quán-Thế-Âm (nghĩa là quán sát âm thanh kêu cầu mà cứu). Vì vậy cho nên trải qua các kiếp tu hạnh Bồ-Tát, Ngài vẫn giữ danh hiệu Quán-Thế-Âm.

Kinh Thiên-Thủ Thiên-Nhãn Ðại-Bi-Tâm Ðà-La-Ni có chép rằng: Ðại oai thần lực của Bồ-Tát Quán-Thế-Âm không thể nào suy xét bàn luận được. Ngài có phát lời thệ nguyện rằng: "Nếu tôi về đương lai có thể làm nổi những việc lợi ích an lạc cho tất cả chúng-sanh thì ngay bây giờ đây thân tôi hãy phát sanh đủ ngàn tay và ngàn mắt". Quả như vậy, Ngài phát lời thệ nguyện vừa xong thì hiện đủ ngàn tay, ngàn mắt. Chính vì vậy mà Ngài còn có danh hiệu là "Thiên thủ thiên nhãn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát". Ðức Phật Thích-Ca có dạy ngài A-Nan rằng: "Quán-Thế-Âm Tự-Tại Bồ-Tát có ngàn tay, mỗi tay đều tiêu biểu cho hạnh tùy thuận các sự mong cầu của chúng-sanh. Ðó cũng do tâm Ðại-Bi của vị Ðại-Sĩ ấy hóa hiện".

Ứng dụng gồm có 12 hình kèm theo nội dung ý nghĩa của từng ứng thân.
Ngoài ra các bạn có thể thiết lập làm ảnh nền của điện thoại, máy tính bảng để có thể xem những hình yêu thích.

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.

APPLICATIONS "12 Great Vows Avalokitesvara" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO WORK REQUIRED BY KICK SMS, SMS ORDER NO, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY USERS. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

Duc Quan-Yin Bodhisattva What is a Co-Buddha in a previous life with the title of Chief-France-As-Lai Ming, because of His Great-born wants to save them and make them-bore His peace is not so happily attained Buddha to place themselves in the realm of Nibbana, which he still embodies Bodhisattva, distributed throughout the realms of classical optical Ta-She, kindness and take advantage of our sufferings-born.

In the French Dieu-Lien-Hoa, Pho-Mon Products has taught: The virtues of life over the title of the Buddha's virtues and life over-the-title Quan Yin Bodhisattva compare contract together. Whoever devotional life over the title and worship Him will be infinite merit and will be transported cover him, save through from the accident. Also in Pho-Mon Products, one life over potential German title-World-Music, the spending needs to be (if it is not opposed to religion-reason).

In the Earth-Tang, 12 items, World-Ton Duc Thich Ca Mau-Ni-praise Buddha said, because Quan-Yin Bodhisattva So there large causal realms Ta-trio, so all we or God-consciousness, or Long, or male, or female, or God, or the devil, to curse them-birth-back rotation in the six realms, can not hear the title of World-Quan-Yin Bodhisattva, see Figure The image Quan-Yin Bodhisattva-attachment to the tomb and praised the merits Quan-Yin Bodhisattva So, then what they did for the director-born-too long-Bodhi are not retrogression, often living in of heaven, human beings, enjoy the mystery of blessed pleasure, and when mature causal Buddha then met up for sale ...

In the prime-Lang-Nghiem, vol 6, in the past this way countless lives, has a knack Bodhisattva Three-blacks rhetoric about Turkey-based member-information-shop for the World title syllable (ie observe sound that saved invoked). So therefore undergo austerities Bodhisattva lives, He still holds the title of World-Quan-Yin.

Kinh Thien Thu Thien-long ring-Bi-Da-La-Ni Tam is written: Great force of compassionate Bodhisattva Quan-The-Sound judgment can not be discussed. Do you vow that: "If I'm about to come, things could well benefit us all peace-born, the body now here I go arise thousand hands and a thousand eyes." Such results, vow he had done it out thousand hands and a thousand eyes. Therefore, he also has the title of "Thien Thu Quan-World-Music Label Bodhisattva". Shakyamuni Buddha taught his A-Nan said, "Quan-World-Music-In Self Bodhisattva has thousand hands, each hand are typical of the behavior depending upon their expectation-born. Hardness University's center-Bi-Si was great emanation ".

The application consists of 12 attached picture content relative significance of each application.
Also you can set the wallpaper of your phone, tablet to view your favorite images.

WITH APPLICATIONS TO DATE better and better, we hope to receive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE, happily. LIVING WELL ALWAYS good religious,

All comments should be sent to the email address saokhue.2h @ gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less