Luat Dau tu cong Viet Nam 2014
SAOKHUEDL
3.0.0 Varies with device
Ứng dụng là cẩm nang về LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật này.
Điều đặc biệt của ứng dụng là từng điều luật được soạn trên một trang riêng và dưới những điều luật có kèm theo nội dung những điều khoản cụ thể của văn bản hướng dẫn thi hành điều luật đó (nếu có). Đặc điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi nội dung của độc giả.
Ngoài ra, ứng dụng liên tục được cập nhật văn bản hướng dẫn thi hành ở phần danh mục văn bản hướng dẫn thi hành và trong từng điều luật của bộ luật này.
Muốn xem nội dung từng điều luật, các bạn nhấn vào nút “LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG 2014”. Những tên điều luật được tô màu đỏ (nếu có) là những điều luật có điều khoản hướng dẫn cụ thể bởi các văn bản hướng dẫn thi hành, được viết ngay dưới nội dung của điều đó.
Muốn xem toàn nội dung của một văn bản hướng dẫn thi hành, các bạn nhấn vào nút “VĂN BẢN HƯỚNG DẪN”. Những tên văn bản được tô chữ màu xanh là những văn bản mới được cập nhật.
Muốn cài đặt thêm nhiều ứng dụng luật khác, các bạn nhấn nút "LUẬT VIỆT NAM".
Ứng dụng có thể sử dụng offline.
Chúng tôi cố gắng soạn thảo nội dung một cách chính xác nhất, tuy nhiên khó có thể tránh khỏi việc sai sót, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ phía người dùng để chúng tôi có thể hoàn thiện ứng dụng này và làm tốt hơn trong các ứng dụng tiếp theo.
Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về: saokhue.2h@gmail.com
CẬP NHẬT ỨNG DỤNG THƯỜNG XUYÊN CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐÃ CẬP NHẬT HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG MỚI.
Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng ứng dụng.
Từ khóa tìm kiếm ứng dụng: 'saokhuedl', 'luat dau tu cong', 'luat dau tu cong nam 2014'.

Applications are manuals on INVESTMENT LAW OF THE YEAR 2014 and documents guiding the implementation of this law.
What special rules apply as each is prepared on a separate page and under the law with the contents of a specific provision of guidelines to implement laws which (if any). This feature creates favorable conditions for monitoring the content of readers.
In addition, applications are constantly being updated guidelines in the implementation of the portfolio guidelines and enforce laws in each of these laws.
Want to see the contents of each rule, you click on "INVESTMENT COMPANY ACT 2014". The rule name is highlighted in red (if any) that the law has provisions specific instructions by the guiding text, written just below the contents of it.
Want to see the full contents of a guiding document, you click the "WRITTEN INSTRUCTIONS". The name text is colored blue text is the new text to be updated.
Want to install more apps other laws, and you click "VIETNAM LAW".
The application can be used offline.
We try to edit the content exactly the most, however, is difficult to avoid errors, we hope to receive feedback from users so that we can complete this application and do good more in the next application.
All comments should be sent to: saokhue.2h@gmail.com
UPDATED APPLICATION, YOU REGULARLY UPDATED LEGAL SYSTEM OF NEW INVESTMENT.
We sincerely thank you for your interest in and use of the application.
Keyword search application: 'saokhuedl', 'Public Investment Law', 'Public Investment Law 2014'.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less