Phat Mau Chuan De Than Chu
SAOKHUEDL
5.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Phật Mẫu Chuẩn Đề tên Phạn là Cundì, Cunïdïhi(चुन्दी), tên Hán văn là Thất Câu Chi Phật Mẫu hay Thất Câu Đê Phật Mẫu, Chuẩn Đề Bồ Tát. Ngài là một trong lục quan âm của Phật Giáo, trong Tạng Giới Man Đa La ghi Chuẩn Đề là một trong 3 vị Phật Mẫu thuộc Biến Tri Viện.

Chuẩn Đề là một vị bồ tát trong trường phái Đại thừa, và đặc biệt được nhắc đến nhiều trong Kim cương thừa. Bà được xem là Bhagavathi (trong tiếng Phạn có nghĩa là "nữ thần"), hay "mẹ của các Phật", và thường được xem là ngang hàng với Quán Thế Âm. Chuẩn Đề có thể có liên quan đến vị nữ thần Chandi trong Ấn Độ giáo[1].

Trong bộ kinh này, Đức Phật Thích Ca cũng giảng giải về tác dụng của việc tụng bài chú Chuẩn Đề. Bài chú được cho là gắn với khả năng thanh tịnh, nâng đỡ trong tự nhiên và liên quan chặt chẽ đến việc giải thoát cho bản thân.

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.

APPLICATIONS "Cundi Mantra" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO REQUEST BY OPERATION KICK SMS, SMS SENT NOT ORDER, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY THE USER. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

Cundi name is Sanskrit Cundi, Cunidihi (चुन्दी), name is Han culture Sub Seven Questions Seven questions to Buddha or Buddha Form Template, Standard Recommended Bodhisattva. He is one of the negative record of Buddhism in Tibet About mandala record standards to be a form of variable 3 Tri Buddha Institute.

Standards to be a bodhisattva in the Mahayana, and particularly mentioned much in the Vajrayana. She is considered Bhagavathi (in Sanskrit means "goddess"), or "Mother of the Buddhas", and is often considered on par with Avalokitesvara. Recommended standards may be related to the goddess Chandi in Hinduism [1].

In this sutra, Shakyamuni Buddha also explained the effects of standards to chant mantra. Mantra is said to be associated with the ability to calm, supportive in nature and closely related to extricate themselves.

DESIRED DATE FOR APPLICATIONS better and better, we hope to receive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAD A HAPPY LIFE, AN HAPPY. LIVING WELL ALWAYS good religious,

All comments should be sent to the email address saokhue.2h@gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less