Than Chu Duoc Su
SAOKHUEDL
5.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "Thần Chú Dược Sư" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Phật Dược Sư (tiếng Phạn: bhaiṣajyaguru; chữ Hán: 藥師佛; nghĩa là "vị Phật thầy thuốc"), còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật (bhaiṣajyaguruvaidūrya-prabha-buddha; 藥師琉璃光佛), Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru vaiḍuria prabhà ràjàya tathàgatàya), Dược Sư Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru tathàgatàya), Dược Sư Lưu Ly Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru vaiḍuria tathàgatàya), Đại Y Vương Phật (Phạn: Mahà Bhaiṣaijya ràja buddha), do bổn nguyện của ngài là "cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh" cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật[1], là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía đông (là cõi Tịnh Lưu ly). Tranh tượng của vị Phật này hay được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện.

Phật Dược Sư thường được thờ chung với Phật Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà, trong đó phật Dược Sư đứng bên trái còn Phật A Di Đà đứng bên phải Phật Thích Ca. Trong kinh Dược Sư, hiện nay chỉ còn bản chữ Hán và chữ Tây Tạng, người ta đọc thấy 12 lời nguyện của vị Phật này, thệ cứu độ chúng sinh, với sự giúp đỡ của chư Phật, Bồ Tát và 12 vị Hộ Pháp và Thiên vương.

Tại Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản và Việt Nam, Phật Dược Sư được thờ cúng rộng rãi.

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.

APPLICATIONS "Mantra Healing" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO REQUEST BY OPERATION KICK SMS, SMS SENT NOT ORDER, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY THE USER. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

Medicine Buddha (Sanskrit: bhaisajyaguru; Kanji: 藥師 佛; means "Buddha physician"), also known as the Medicine Buddha Vidudabha Optics (bhaisajyaguruvaidurya-prabha-buddha; 藥師 琉璃 光佛), Healing Save Ly Quang Vuong Tathagata (Sanskrit: Bhaisaijya guru vaiduria rajaya tathagataya prabha), Medicine Tathagata (Sanskrit: Bhaisaijya guru tathagataya), Medicine Vidudabha Tathagata (Sanskrit: Bhaisaijya guru vaiduria tathagataya), University Medical Great Buddha (Sanskrit: Bhaisaijya Raja Maha buddha), by his voluntary obligation is to "save all beings suffering illness" so aka Tai Buddhist shrine Medicine [1], the Buddha represents the wholeness of Buddhahood dominated eastern realms (the Lapis Pure Land). Paintings of Buddha statue or painted with his left hand holding his right hand, medicines and Indian contestants hold prayers.

Medicine Buddha is often worshiped with Sakyamuni Buddha and Amitabha, the Buddha of Medicine that was left standing Amitabha Buddha Shakyamuni was standing right In the Pharmaceuticals Division, currently only the Chinese and Tibetan words, people read 12 this Buddha's vow, vow to save sentient beings, with the help of Buddhas, Bodhisattvas and Dharma Protectors 12 and Uranus.

In China, Tibet, Japan and Vietnam, the Medicine Buddha is worshiped widely.

DESIRED DATE FOR APPLICATIONS better and better, we hope to receive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAD A HAPPY LIFE, AN HAPPY. LIVING WELL ALWAYS good religious,

All comments should be sent to the email address saokhue.2h@gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less