Than Chu Lang Nghiem
SAOKHUEDL
10.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "Thần Chú Lăng Nghiêm" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Đại Phật đỉnh thủ-lăng-nghiêm kinh (sa. Śūraṃgama-samādhi-sūtra; zh. 大佛頂首楞嚴經 Đại Phật đỉnh thủ-lăng-nghiêm kinh), hoặc Lăng-nghiêm kinh (楞嚴經), đã được tất cả các trường phái Phật giáo Trung Hoa tụng niệm và nghiên cứu từ đời nhà Đường và thường được luận giải ở các thế kỷ tiếp theo sau. Kinh Lăng Nghiêm rất được những người "hợp nhất tam giáo" (三教一源 Tam Giáo Nhất Nguyên) đời nhà Tống và đời nhà Minh ưa chuộng.

Kinh Lăng Nghiêm dần dần được các tổ Thiền Tông đặc biệt quan tâm, trong đó có các ngài Trường Thủy Tử Duệ (長水子鋭 - đời Tống), Hám Sơn Đức Thanh (憨山德清 - đời Minh) và Tuyên Hoá (宣化; 1918-1995) đã góp nhiều công sức phổ biến và giảng giải.

Thường hay có sự nhầm lẫn giữa kinh này với một bộ kinh khác, gồm 2 quyển, là Thủ-lăng-nghiêm-tam-muội kinh. Thủ Lăng Nghiêm Kinh triển khai giáo lý về bản Tâm và các cảnh giới tu chứng trong Thiền định cùng với phần tuyên thuyết Bạch Tản Cái Đà La Ni. Trong khi đó Thủ-lăng-nghiêm-tam-muội kinh nói về nền tảng giáo lý cơ bản của Đại Thừa, với sức Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội (Đại định kiên cố) mà Bồ Tát trong Đại định ấy có thể thị hiện đi khắp nơi giáo hóa hàng phục Ma Vương một cách tự tại, tuy thị hiện nhập Niết Bàn ở nơi này nhưng lại bày thân đi giáo hóa chúng sinh ở cảnh giới khác.

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.

APPLICATIONS "Shurangama Mantra" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO REQUEST BY OPERATION KICK SMS, SMS SENT NOT ORDER, NO PERSONAL INFORMATION COLLECTED BY THE USER. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

Buddha peak steering-serious players experience (sa. Suramgama-samādhi-Sutra; zh. 大 佛頂 首 楞嚴經 top players Buddha steering-serious business), or Śūraṅgama Sūtra (楞嚴經), was all schools of Chinese Buddhist chanting and the study of Tang and often interpretation in the centuries that followed. Shurangama so is the "merge three religions" (三 教 一 源 Tam Giao Nhat Nguyen) Song Dynasty and Ming Dynasty favored.

Shurangama gradually Zen special teams interested, including Mr. Truong Thuy Tu Rui (長 水 子 鋭 - Song Dynasty), Ham Son Duc Thanh (憨山 德清 - Ming) and Hsuan Hua (宣化; 1918-1995) have contributed much effort and explain common.

Often there is confusion between this experience with a different experience, including 2 books, is Śūraṅgama Samādhi Sūtra. Kinh Thu Lang Nghiem deployment doctrine of the mind and the realm of enlightenment in meditation along with the theory says Bach Tan The Da La Ni. Meanwhile Śūraṅgama Samādhi Sūtra talking about basic fundamental teachings of the Mahayana, the strength eighty Thu Lang Nghiem (University of the solid) but the Great Bodhisattva in the current market that can go everywhere subdued Mara teach freely in, but Nirvana manifested in this place but the presentation itself went beings teach other realms.

DESIRED DATE FOR APPLICATIONS better and better, we hope to receive THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAD A HAPPY LIFE, AN HAPPY. LIVING WELL ALWAYS good religious,

All comments should be sent to the email address saokhue.2h@gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less