Than Chu Vang Sanh
SAOKHUEDL
5.0.0 Varies with device
ỨNG DỤNG "Thần Chú Vãng Sanh Tịnh Độ" LÀ ỨNG DỤNG HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG YÊU CẦU KICK HOẠT BẰNG SMS, KHÔNG TỰ GỞI SMS, KHÔNG THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI DÙNG. CÁC BẠN CÓ THỂ KIỂM TRA SMS PERMISSION TRƯỚC KHI CÀI ĐẶT.

Thần chú này được trích từ trong kinh Bạt Nhứt Thiết Nghiệp Chướng Căn Bổn Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni.

Thần chú này có công dụng diệt được các trọng tội như: tội Tứ Trọng, Ngũ Nghịch, Thập Ác, Hủy Bán Chánh Pháp. Người nào nếu y pháp mà chí tâm trì tụng chú này thì Đức Phật A Di Đà thường trụ ở nơi đảnh đầu người ấy luôn cả ngày đêm mà ủng hộ, không cho oan gia thừa tiện nhiễu hại, trong lúc hiện thế đặng an ổn và đến khi mạng chung được vãng sanh Tịnh Độ.

Cách thức hành trì, Trước khi trì tụng chú này, hành giả phải rửa mình, súc miệng cho sạch sẽ, ngày đêm sáu thời, thắp hương lễ Phật, quì gối trước bàn thờ, chấp tay cung kính trì tụng mỗi thời tối thiểu 21 biến thì được linh ứng và hoặc trì tụng đươc ba vạn (300.000) biến thì được thấy đặng Phật A Di Đà thọ ký.

VỚI MONG MUỐN ỨNG DỤNG NGÀY CÀNG HOÀN THIỆN HƠN, RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN TỪ CÁC BẠN. kÍNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC, AN VUI. LUÔN SỐNG TỐT ĐỜI ĐẸP ĐẠO,

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ mail saokhue.2h@gmail.com.

APPLICATIONS "Mantra rebirth in the Pure Land" APPLICATION IS ABSOLUTELY FREE, NO KICK PERFORMANCE BY REQUEST SMS, SMS TO ORDER NO, DO NOT COLLECT PERSONAL INFORMATION OF THE USER. YOU CAN CHECK THE PERMISSION BEFORE INSTALLING SMS.

This spell is extracted from the business Bat Circuit Design Based karma four characteristics Sanh Pure Da La Ni.

This spell will be used to destroy the crime as crime Tu Trong, Five Dilemma, The Evil, Cancel Sale Dharma. The law that even if he recited pay attention to this, the Buddha Amitabha permanent mark where he has always supported both by day and night, not to unfairly redundant processing facilities harmful interference, while peace is like unto and to the public network is reborn in the Pure Land.

The way in practice, before reciting this note, one must wash his mouth rinse to clean, day six times, Buddha incense, kneeling before the altar, palms reverently recite each time minimum 21 variables are inspired and recite or three thousand (300,000) shall be turned unto see Amitabha prophesies.

APPLICATION TO THE INCREASINGLY extra Look forward to THE COMMENTS FROM YOU. WISH YOU HAVE A HAPPY LIFE, AN HAPPY. ALWAYS GOOD LIFE good religious,

All comments should be sent to the email address saokhue.2h@gmail.com.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less