Ladda ner Agora gratis - provläs alla böcker, få tillgång till samtliga instuderingsfrågor utan kostnad.

Agora är Norstedts Juridiks handelsplats för juridisk kurslitteratur i appformat. I Agora har du möjlighet att köpa digitala kursböcker fulla med extramaterial. Till böckerna finns filmer, tentamensfrågor med svarsförslag och instuderingsfrågor.

I Böckerna kan du söka i texten, göra överstrykningar i olika färger och anteckningar på ”post-it-lappar”. Överstrykningar och anteckningar samlas dessutom i en särskild lista – en funktion som du kan använda för att skapa egna sammanfattningar av bokens innehåll. De flesta författningar författarna hänvisar till är länkade. Via länkarna kommer du till aktuellt dokument i rättsdatabasen Zeteo. Du får då också tillgång till all övrig grundläggande rättsinformation som finns i Zeteo.
Skulle du hellre vilja använda pappersboken så har du fortfarande stor glädje av Agora, där du alltid får tillgång till ett stort antal instuderingsfrågor helt gratis.

Download Agora free - provläs all books, for access to all study questions at no charge.

Agora is Norstedts Juridik marketplace for legal literature in appformat. In the Agora, you have the option to purchase digital textbooks full of extras. The books are movies, exam questions with answers proposals and study questions.

In the books, you can search the text, make strikeout in different colors and notes on "post-it notes." Over Deletions and notes collected in addition to a special list - a feature that you can use to create your own summaries of the book's contents. Most provisions authors refer to as linked. The links will take you to the relevant document in the correct database Zeteo. Then you also get access to all other basic legal information contained in Zeteo.
Would you rather like to use paper books, you still have great joy of the Agora, where you always have access to a large number of study questions for free.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less