Farligt avfall
Profundis
2.0 Varies with device
Farligt avfall innehåller ämnen som på olika sätt är skadliga för hälsa och miljö. Om sådana giftiga ämnen sprids i naturen kommer de att finnas kvar och riskerar att påverka omgivningen negativt under lång tid. Därför ska allt farligt avfall, även små kvantiteter, samlas in och tas om hand på rätt sätt. Med hjälp av denna handbok kan du på ett snabbt och enkelt sätt ta reda på hur olika typer av avfall ska hanteras.

Denna handbok är framtagen inom FoU-Väst med stöd från SBUF. Den är en utveckling av en tryckt version som går att beställa på publikationer.bygg.org/se/forskning-och-utveckling/handbocker-fou__381.

En arbetsgrupp bestående av Johan Alte, Veidekke, Nadja Lindhe, White Arkitekter, Thord Eriksson, SITA och Pär Åhman, BI har genomfört uppdateringen av den förra, tryckta versionen. För design och utveckling av appen har Profundis stått.

Miljöutskottet i BI Region Väst har tillfört sakkunskap och kommer fortsättningsvis att löpande uppdatera applikationen.

Synpunkter och förslag till förbättringar tas tacksam emot av johan.alte@veidekke.se, ordf. i Miljöutskottet.

Hoppas du har nytta av appen!

Senast uppdaterad: maj 2015 som gjorts med hjälp av Studenter (Miljöbron), SITA och BI.

Hazardous waste contains substances that in various ways are harmful to health and environment. If such toxic substances into the environment, they will remain and could affect the environment negatively for a long time. Therefore, all hazardous waste, even small quantities, is collected and disposed of properly. With the help of this guide, you can quickly and easily find out how different types of waste should be managed.

This manual is designed for R & D-West with support from SBUF. It is a development of a printed version can be ordered at publikationer.bygg.org/se/forskning-och-utveckling/handbocker-fou__381.

A working group consisting of Johan Alte, Veidekke, Nadja Lindhe, White Architects, Thord Eriksson, SITA and Pär Åhman, BI has completed the update of the former, printed version. For the design and development of the app has been Profundis.

The Environment Committee of BI Western Region has brought expertise and will continue to regularly update the application.

Comments and suggestions for improvement are grateful to receive the johan.alte@veidekke.se, Chairman. in the Environment Committee.

Hope you find it useful app!

Last Updated: May 2015 made using Students (Environmental Bridge), SITA and BI.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less