ספר הכוזרי
Jewish apps
1.0 Varies with device
ספר "הכוזרי" הוא חיבורו הפילוסופי של רבי יהודה הלוי (ריה"ל), שנכתב בשנת 1139. הספר נקרא במקורו הערבי "הספר להגנת הדת המושפלת והבזויה"( כתאב אלחגה ואלדליל פי נצר אלדין אלדליל), ובתרגומו העברי של יהודה אבן תיבון, התרגום העברי הראשון של הספר, הוא מכונה "ספר הכוזרי". הספר כתוב בצורת שיחה בין מלך הכוזרים וחכם יהודי על יסודות היהדות. סיפור גיורם מרצון של הכוזרים כמה דורות קודם לכן, משמש את המחבר כרקע ובסיס לדמות מלך כוזר. ספר הכוזרי נחשב אחד מעמודי התווך של הפילוסופיה היהודית בפרט, ושל מחשבת ישראל בכלל
יש דבר שאינו מפסיק לזוז אף פעם – הזמן! כדאי לנצל אותו! לְמה?! כדי לקיים את שליחותינו בעולם , להתחבר אל האלוקים ללמוד תורה! "... כי הם חיינו ואורך ימינו...!!!"

ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת לנו לנצל רגעים "מתים" כמו נסיעות, המתנה בתור וכו', בלימודי קודש בלי הצורך להיסחב עם ספרים ולדפדף בדפים. כן, גם לימוד תורה מתוך אפליקציית ילקוט יוסף הינה חשובה עד למאד.

מומלץ להוריד ולשתף ולזכות עוד ועוד אנשים כמו שאומר הצדיק בעל הרוקח: "אין הזכות כמזכה הרבים"
אפילו אדם פשוט ביותר :כיוון שהוא מזכה הרבים: מעלתו עצומה בשמיים.אין מצווה אדירה יותר מזו.

הספר, המורכב מחמישה חלקים הנקראים מאמרים, מתאר את עיקרי אמונת היהדות ומגן עליהם, בתקופה בה היהדות נמצאת בין הפטיש הנוצרי לבין הסדן המוסלמי, ובמתקפה הן מצד הפילוסופיה והן מצד הקראות. הספר עושה שימוש חיצוני-מסגרתי במתודולוגיה האפלטונית של הדיאלוג, עם פרשנות מעט שונה למושג דיאלוג, ומבחינה פנימית-תפיסתית מרבה ריה"ל לעשות שימוש בתפיסות האריסטוטליות, על אף שהוא מתנגד אליהן, לטובת הרעיונות שהוא דוגל בהם.

בדרך של דיאלוגים בין מלך הכוזרים שמחפש לו דת חדשה, לבין החכם היהודי (רבי יצחק אלמנגרי, בעברית: המנגרי, או כפי שספרים מאוחרים יותר שמצטטים אותו מעתיקים רבי יצחק הסנגרי, המכונה "החבר", שיש המייחסים לו את יסודו של ספר הכוזרי) שמתאר לו את היהדות, מראה ריה"ל בנין שלם של אמונה יהודית שאיננה מתבססת על לוגיקה פילוסופית קרה, אלא על התגלות נבואית היסטורית, שאיננה סותרת את החשיבה הרציונלית, ואסור לה שתסתור אותה. באמצעות שאלותיו וחקירותיו של מלך כוזר, מתעמת ריה"ל עם דתות, אמונות ודעות פילוסופיות שונות, ומציג את עמדת היהדות בנושאים אלו, על פי תפיסתו. בניגוד לספרים פילוסופיים תאורטיים, ספר זה תוסס וחי, ומאתגר את הקורא להמשיך לקרוא בו בשל צורניותו, סגנונו ותוכנו. בספר ניכרת ידיעתו העמוקה של ריה"ל במכמני היהדות, השכלתו הפילוסופית הרחבה, כמו גם הבנתו המדעית ומקצועו (רופא).

הספר מתחיל במלך כוזר החולם חלום החוזר על עצמו כל לילה ובו נאמר לו שכונותיו רצויות אך מעשיו אינם רצויים. מכיוון שהמלך מקיים את דת הכוזרים בשלמותה הוא מבין שיצטרך לחפש את המעשה הרצוי במקומות אחרים. תחילה הוא נפגש עם הפילוסוף. מלך כוזר מסכים עם דבריו אך הם סותרים את דברי החלום ולכן הוא נפגש קודם עם הנוצרי ואחר כך עם המוסלמי, והוא אינו מרוצה מהתשובה של שניהם. בלית ברירה הוא נפגש עם החבר - היהודי שמייצג את הדת הבזויה. הוא מוצא טעם בדבריו ולכן חוקר ושואל אותו שאלות. בהמשך המלך וכל עמו מתגיירים. לאחר מכן המלך ממשיך לדון עם החבר.

ספר זה הפך להיות לאבן דרך חשובה של ההגות היהודית לדורותיה, והיה נפוץ אצל הוגי דעות רבים, ואף במסגרת הלימוד המסורתי. הרב צבי יהודה קוק הרבה להדגיש את חשיבות לימוד הספר והיה מצטט מדברי הגאון מווילנה שאמר על ספר הכוזרי "שהוא קדוש וטהור ועיקרי אמונת ישראל ותורה תלויים בו"‏. לכן ספר זה תופס מקום מרכזי בלימודי האמונה והמחשבה הסדירים בישיבות הציוניות.

Book "Khazar" is a philosophical essay by Rabbi Yehuda Halevi (Halevi), written in 1139. The book was originally called Arab "religion Protection School humiliated and despised" (Kitab Alhgh and Aldlil According to Nasr al-Din Aldlil), and the Hebrew translation of Judah Ibn Tibbon, translation the first Hebrew book, is called the "Kuzari." The book is written in the form of a conversation between King of the Khazars and Jewish sage on the foundations of Judaism. Story conversion voluntary Khazars generations ago, is used by the author as a backdrop and a figure king weird. Kuzari is considered one of the pillars of Jewish philosophy in particular, and calculates Israel at all
There is nothing that is not never stops moving - time! Take advantage of it! What might be ?! To sustain our mission in the world, connect to God to learn Torah! "... Because they lived and length of our days ... !!!"

Technological development allows us to take advantage of moments "dead" as travel, waiting in line, etc., religious studies without having to drag on with books and flip through the pages. Yes, Torah study from Yalkut Yosef is app are extremely important.

It is recommended to download and share and gain more and more people as righteous means a pharmacist: "There is no right of eligibility domain"
Even a very simple: because it entitles the many: a huge Excellency tremendous mitzvah Bshmiim.ain than that.

The book, which consists of five parts called articles, describes the main Jewish belief and protects them, at a time when Judaism is between a rock and a hard place Christian and Muslim, and attack both from philosophy and from the readings. The book uses a methodology framework external Platonic dialogue, with a slightly different interpretation to the concept of dialogue, and internally-perceptual Halevi often make use of Aristotelian concepts, although he opposed, in favor of the ideas he believes in them.

By way of dialogue between the king of the Khazars look for a new religion, and the Jewish sage (Rabbi Isaac Almngri Hebrew: Hmngri, or as in later books cite the same copy of Rabbi Yitzchak Sanger, called "friend" Some people believe him the basics of Kuzari) describes his Judaism, showing a building Halevi's Jewish faith is not based on philosophical logic happened, but the prophetic revelation history, which is not contrary to rational thinking, and should not contradict it. through his questions and investigations of the Khazar king, Halevi confronted with religions , beliefs and opinions different philosophies, and displays the Jewish position on these issues, according to his capture. In contrast to theoretical philosophical books, this book vibrant and alive, and challenging the reader to keep reading it because Tzorenioto, style and content. A substantial number Halevi's deep knowledge in the intricacies of Judaism, his broad philosophical education, as well as forging scientific understanding (doctor).

The book begins Khazar king dreamer recurring dream every night where he was told his machines desirable but his actions are not welcome. Since the king has the entire Khazar religion he understands that he would have to look for the desired action elsewhere. He first met with the philosopher. Khazar king agree with his words but they contradict the words dream so he first met with Christian, then a Muslim, and he is not satisfied with the response of both. Having no choice, he met with the guys - the Jew represents the despised religion. He finds a point, so a researcher and ask him questions. Later the king and all his converts. Then the king continues to discuss with the guys.

This book has become an important milestone of Jewish thought throughout the ages, and it was common for many philosophers, and even within the framework of traditional teachings. Rabbi Zvi Yehuda Kook much stress the importance of teaching school and was quoting the words of the Vilna Gaon said the Kuzari "which is holy and pure and an article of faith in Israel and Torah depend on it." So this book is central to the study of the faith and the regular meetings of Zionist thought.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less